КъумпIыл Мурат республикэм ихэхъоныгъэкIэ форумхэм мэхьанэшхо зэряIэр къыхигъэщыгъ

Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм япащэхэм я Советэу Урысыем и МИД дэжь щызэхэщагъэм ия ХХХIII-рэ зэхэсыгъо Сергей Лавровым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ащ фэдэ форумхэм респуб­ликэр ахэлэжьэнымкIэ опытэу щыIэм щигъэгъозагъэх. КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм къафиIотагъ шIуагъэу ащ къыхьырэм фэгъэхьыгъэу.

«Республикэм иэкономикэрэ исоциальнэ лъэны­къорэкIэ шъо­лъыр, урысые Iоф­тхьэбзэ шъхьа­Iэхэм уахэлэжьэным мэхьанэу иIэр дэгъоу къыдгурэIо. Респуб­ликэм имызакъоу, хэгъэгумкIи ащ фэдэ зэхэхьэ-зэхэгущы­Iэгъу­хэм шIогъэ гъэнэфагъэ къаты. Инвестициехэр нахьыбэу къы­тIэкIэхьанхэмкIэ, рес­публикэр зекIон Iофым ылъэ­ныкъокIэ, экономикэмкIэ лъы­кIотэным, Урысыем имызакъоу, зэрэдунаеу якультурнэ щыIакIэ хэлэжьэным иамал ахэм къаты», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхьыгъэхэ щысэхэм зыкIэ ащыщыгъ тиреспубликэ илIыкIохэр бэмышIэу Тыркуем зэрэщыIагъэ­хэр. Урысыем ипосольствэу Тыркуем щыIэм, Урысыем и Генеральнэ консульствэу Стамбул щызэхэщагъэм, Урысыем и СатыушIыпIэ гупчэу Урысыем щыIэм ыкIи нэмыкIхэм а Iоф­тхьабзэм изэхэщэнкIэ яшIогъэшхо къэкIуагъ. ЗэIукIэгъур лъэ­гэ­пIэ иным тетэу кIуагъэ. Тыркуем и Лъэпкъ ЗэIукIэшхо испикерэу Мустафа Шентоп Адыгеим къикIыгъэ лIыкIохэр ригъэблэгъагъэх, нэгуихыгъэу къапэгъокIыгъ, Тыркуем и Президентэу Реджеп Эрдоган ыцIэкIэ шIуфэс тхылъым къе­джагъ. Джащ фэдэу Анкара имэр, Стамбул игубернатор игуадзэ ыкIи провинциеу Дюз­дже игубернатор зэIукIэгъухэр адыряIагъэх.

Урысые Федерацием IэкIыб къэрал IофхэмкIэ и Министерствэ иструктурэхэм яIэшъхьэтетхэм джащ фэдэу зэIукIэгъу­хэр адыряIагъэх. Тыркуем ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи ибизнес-сообществэ ялIыкIохэм, адыгэхэу Тыркуем щыпсэухэрэм ащыщхэу мы хэгъэгум ищыIэныгъэ чанэу хэлажьэхэрэм аIукIагъэх.
«ТапэкIи тизэдэпсэуныгъэ пытэнымкIэ, Урысыемрэ Тыр­куемрэ тизэпхыныгъэхэм нахь заушъомбгъунымкIэ а зэIукIэгъум лъэпсэшIу къытыгъ ыкIи мэхьанэшхо иIагъ», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм ихэбзэ лIыкIохэм IэкIыб къэрал делегациехэм ащ фэдэ зэIукIэгъухэр бэрэ адашIых, а пстэуми яшIуагъэкIэ сатыу-экономикэ, культурэ ыкIи гъэсэныгъэм епхыгъэ зэфыщытыкIэхэу азыфагу илъхэм нахь заушъомбгъу ыкIи нахь мэпытэх.

ГущыIэм пае, 2018-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Италием ипредприниматель купышхоу Итальянскэ Республикэм илIыкIоу Урысые Федерацием щыIэ Паскуале Терраччиано зипэщагъэр Адыгеим ригъэблэгъэ­гъагъ. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу Иорданием и Хашимитскэ Королевствэ и Чрезвычайнэ ыкIи и Полномочнэ лIыкIоу Амджад Адайлэ, Туркменистан и Чрезвычайнэ ыкIи и Полномочнэ лIыкIоу Урысыем щыIэ Батыр Ниязлевым зэIукIэгъухэр адыряIагъэх.

Инвестициехэр республикэм нахьыбэу къыIэкIэхьанхэм пае федеральнэ гупчэм ылъэныкъо­кIэ къикIырэ IэпыIэгъур амал зэриIэкIэ нахь дэгъоу къызфигъэфедэным Адыгеир ыуж ит. ГущыIэм пае, республикэмкIэ хабзэ хъугъэ Урысые инвестиционнэ форумхэм, Петербург дунэе экономическэ форумхэм ыкIи нэмыкI проектхэм ахэлэжьэныр. Мы илъэсым я V-рэ Ялтинскэ Дунэе экономическэ форумым Адыгеир хэлэжьагъ.

2017-рэ илъэсым Дунэе инвестиционнэ форумэу «Investin­Adygea» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ нэбгырэ 750-рэм ехъу хэлэжьагъ. Ахэм ащыщыгъэх Адыгеим ыкIи Урысыем ишъолъыр заулэхэм ябизнес-сообществэхэм ялIыкIохэр, Тыркуем, Китаим, Малайзием, Иорданием, Германием, Сербием, Швейцарием, Казахстан яIофышIэ купхэр.

«Ащ фэдэ зэIукIэгъу пэпчъ тэркIэ шIуагъэ хэлъэу щыт. ПэшIорыгъэшъэу зэдэтшIырэ зэзэгъыныгъэхэр тапэкIэ щы­Iэныгъэм гъэцэкIагъэ зэрэщы­хъущтхэм тынаIэ тетэгъэты. МыщкIэ федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу къызфэтэгъэфедэ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэр шъолъыр форумхэм, конференциехэм, нэмыкI зэIукIэгъухэм зэрахэлажьэ­рэр, ахэм афэхъурэ кIэуххэр щысэ гъэнэфагъэхэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъэх. Илъэсэу икIыгъэм икIэуххэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм азыфагу республикэм апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ инвестициехэр (проценти 142,5-м нэсыгъэх) къызэрэIэкIэхьагъэхэмкIэ.

А 1 — 3-рэ нэкIубгъохэм арытхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къыгъэхьазырыгъ.