Зэзэгъыныгъэ заулэмэ акIэтхагъэх

Адыгеим иэнер­гетическэ лъэныкъо уахътэм диштэу гъэпсыгъэным фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ заулэмэ Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым щакIэтхагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Россети» и Правление ит­хьа­матэу Павел Ливинскэмрэ ахэм акIэтхэжьыгъэх.

«Россети» и Правление итхьаматэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэм­кIэ, инвестициехэр къыхалъхьан­хэмкIэ Адыгеир Iэрыфэгъоу щыт, аужырэ илъэситфым къыкIоцI процент 30-кIэ нахьыбэу энергиер агъэфедэ хъугъэ.

Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэдэлэжьэныгъэ дэгъу къызэрэддыряIэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ ПАО-у «Россети» ипащэхэм зэрафэразэр ариIуагъ.

ЛъэныкъуитIумэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъуным мэхьанэшхо зэриIэр, энергетическэ отраслэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным тегъэпсыхьа­гъэхэ пшъэрылъхэм язэшIохын непэ лъэшэу анаIэ зэрэтыра­гъэтырэр мыщ щыхагъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ПАО-у «Россети» ипащэрэ республикэм иэлектросетевой комплекс хэ­хъоныгъэ езыгъэшIыщтхэ зэзэгъыныгъищмэ акIэтхагъэх. Электроэнергиер аIэкIагъахьэ зыхъукIэ коммерческэ чIэнагъэ­хэр амышIынхэм, электросетевой комплексым нахь макIэу авариехэр къыщыхъунхэм, сетевой инфраструктурэр нахьыбэмэ къызфагъэфедэным, сомэ миллиарди 5 хъурэ инвестициехэмкIэ псэуалъэхэр гъэпсыгъэн­хэм атегъэпсыхьагъэхэ Iофтхьабзэхэр зэрахьанхэу лъэныкъо­хэр зэзэгъыгъэх.

ГущыIэм пае, «Россети» зыфиIорэмрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэрэзэзэгъыгъэхэм тетэу энергетическэ инфраструктурэм нахь зырагъэушъомбгъущт, Мыекъуа­пэ, Адыгэкъалэ, Мыекъопэ, Тэхъутэмыкъое районхэм адэт подстанции 9-р агъэкIэжьыщт. Республикэм икъушъхьэлъэ чIыпIэхэми анаIэ атырагъэтыщт. ЗекIоным мы лъэныкъом зыщегъэушъомбгъугъэным пае энергетическэ псэолъэ заулэмэ ягъэпсын аухынэу рахъухьэ.

НэмыкI шъолъырхэм яопыт къызэригъэлъагъорэмкIэ, зы пащэ яIэу, зэпхыгъэхэу хъыз­мэтшIапIэхэр зэрагъэIорышIэщтхэм ишIуагъэкIэ производствэмкIэ гъэхъагъэу яIэхэм хэпшIыкIэу ахэхъощт.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ­хэм амал къатыщт «Россети» щаштэгъэ концепциеу «Цифровая трансформация 2030» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм щыпхырыщыгъэнымкIэ.

«ИнвестициехэмкIэ Адыгеим хэгъэгум апэрэ чIыпIэр щеубыты. Энергиеу агъэфедэрэми хэпшIыкIэу хэхъо. Республикэм Iоф зэрэдэтшIэщт программэшхо итхъухьагъ. Зэзэгъыныгъэу зэдэтшIыгъэхэм къаушыхьаты инфраструктурэ дэгъум игъэ­псынкIэ «Россетимрэ» Адыгэ Республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ зы еплъыкIэ зэряIэр. Непэ тызыкIэтхагъэхэ зэзэгъыныгъэхэр электросетевой комплексым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, цифрэ технологиехэр къызщызфагъэфедэщтхэ фэIо- фэшIэ дэгъухэр зэхэщэгъэнхэм афэIорышIэщтых», — къыIуагъ Павел Ливинскэм.

КъумпIыл Мурат къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, энергиер нахь афикъу зыхъукIэ лъэпкъ проект­хэр гъэцэкIагъэ хъущтых, инвес­тициехэр нахьыбэу къахалъхьащтых, унэе псэолъэшIынымрэ со­циальнэ псэуалъэхэм ягъэ­псынрэ апылъынхэу амал яIэщт.

«Адыгеим иэнергосистемэ зызэриушъомбгъурэр респуб­ликэм ихэхъоныгъэ лъыкIахьэ­рэп. Джыдэдэм подстанциябэмэ акIуачIэ къызэрихьэу Iоф ашIэ. Энергиер икъоу тиIэным пае энергиекъэкIуапIэхэм ахэдгъэ­хъон фае. «Россети» зэзэгъыныгъэу дэтшIыгъэхэм непэкIэ мэхьанэшхо яI. Республикэм иэнергетическэ инфраструктурэ зэрэдгъэ­кIэжьырэм бэкIэ елъытыгъэщт экономикэм ихэхъоныгъи, ин­вестициехэу къытхалъхьащтхэри, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэщтри. Энергопсэуалъэ­хэр зэрэзэрапхыщтхэм, авариехэр нахь макIэу къэхъунхэм пае Мыекъуапэ зэрэщырагъэджэщтхэм яшIуагъэкIэ республикэм нахьышIоу энергиер къыIэкIахьэ хъунэу тэгугъэ», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.