Адыгеим и ЛIышъхьэ форумым хэлажьэ

Дунэе экономическэ форумыр Санкт-Петербург дэт конгресс-къэгъэлъэгъопIэ гупчэу «Экспофорум» зыфиIорэм къыщызэIуахыгъ. Мыгъэ ащ итемэ шъхьаIэр «Формируя повестку устойчивого развития».

Форумым иIофтхьэбзэ шъхьа­Iэу щыт Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр зыхэлэжьэрэ пленарнэ зэхэсыгъор. Къэралыгъом ипащэ ишIуфэс гущыIэхэр афигъэзагъэх Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэхэрэм ыкIи хьакIэхэм.

УФ-м и Президент къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэрэ щыIа­кIэм къыгъэуцухэрэ Iофыгъохэм, упчIэхэм джэуапхэр къятыжьыгъэнхэм, зыпкъитыныгъэ хэлъэу хэхъоныгъэхэр шIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ дунэе зэп­хыны­гъэр гъэпытэгъэным илъэс тIокIым ехъугъэу мы форумыр фэIорышIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат экономическэ форумым иIофшIэн программэ хэлажьэ. Ар едзыгъуи­плIэу зэтеутыгъ: «Дунэе экономикэр зэфэдэныгъэм лъэхъу хэт», «Урысые экономикэр», «КъэкIощтыр къэзыгъэблэгъэрэ шIыкIэ-амалхэр», «ЦIыфыр – пстэуми анахь шъхьаI». Форумым ипрограммэ Iофтхьэбзи 120-рэ фэдиз къыдыхэлъыта­гъэх, ащ хэхьэх пленарнэ зэ­хэ­сыгъуитIу, панельнэ сессиехэр, Iэнэ хъураехэр, IофшIэгъу зэIу­кIэгъухэр, теледебатхэр.

— Апэрэ илъэсэп мы форумым Адыгеир зыхэла­жьэ­рэр. Инвестициехэм алъэныкъокIэ тишъолъыр хъопсагъоу щытыным епхыгъэ IофшIэнышхо мы аужырэ уахътэм респуб­ликэм ыгъэцэкIагъ. Ащ изэфэ­хьысыжь хъугъэ блэкIыгъэ илъэсым инвестициехэм зэра­хэхъуагъэмкIэ Адыгеим пэрытныгъэ зэриубытыгъэр. ШIуагъэ къэзытыщтхэ бизнес-проектхэр щыIэныгъэм щыпхырытщыхэ тшIоигъу. Шъолъырым амалхэу IэкIэлъхэр къэгъэлъэгъогъэнхэмкIэ, инвесторыкIэхэр къэгъоты­гъэнхэмкIэ мы экономическэ форумыр площадкэ дэгъоу щыт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Форумым щызэдашIыщтхэ зэзэгъыныгъэхэм шIуагъэ къызэратыщтым ыкIи республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зэрэфэIорышIэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Санкт-Петербург щызэхащэрэ дунэе экономическэ форумыр зыми фэмыдэ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэу щыт. 1997-рэ илъэсым къыщыублагъэу ар зэхащэ, 2006-рэ илъэсым къы­щегъэ­жьагъэу форумым хэлажьэ ыкIи ащ лъэплъэ УФ-м и Президент.