Адыгеим и ЛIышъхьэ Советым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм япащэхэм я Совет ия ХХХIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Урысые Федерацием IэкIыб къэралыгъо IофхэмкIэ иминистрэу Сергей Лавровым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Регион форумхэм язэхэщэн Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм яIахьышIу хашIыхьан зэрэфаем зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

Дунэе туризмэм зегъэу­шъомбгъугъэнымкIэ унашъохэу Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм япащэхэм я Совет изэхэсыгъо­хэм тапэкIэ ащаштэгъагъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм Сергей Лав­ровым игугъу къы­шIыгъ.

Урысые Федерацием и МИД ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шъолъырхэр дунэе турист къэгъэлъэгъонхэм нахь чанэу ахэлэжьэнхэу, зекIохэмкIэ Лъэпкъ порталэу «Russiа TrаvеI» зыфиIорэм зэдэлэжьэныгъэ дыряIэнэу, зекIоным илъэны­къуакIэхэм зарагъэушъомбгъу­нэу непэ пшъэрылъ къэуцу.

Адыгэ къуаем ифестиваль нахь дэгъоу зэхащагъэхэм Сергей Лавровым ахилъытагъ. Мыгъэ япшIэнэрэу ар Адыгеим щыкIощт.

Тарихъ мэхьанэ зиIэ Iоф­тхьабзэхэми лъэшэу анаIэ атырагъэты. МыщкIи Сергей Лавровым Адыгеир щысэу къы­хьыгъ, проектэу «Партизан лъэс гъогухэр» зыфиIорэр ащ ща­гъэцакIэ.

Шъолъырхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, хэгъэгум фэгъэхьыгъэхэ къэбар тэрэзхэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ мыхэм мэхьанэшхо зэряIэр IэкIыб къэралыгъо Iоф­хэмкIэ министрэм хигъэунэфыкIыгъ.
«Зигугъу къэсшIыгъэ лъэныкъохэмкIэ Iофхэр зэрэлъагъэ­кIотэщтхэм сицыхьэ телъ. Игъо тлъэгъугъэхэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путинымрэ Урысые Федерацием и Правительствэрэ къазыдырагъэштэ нэуж Iофхэр на­хьышIу хъугъэх. Ахэр лъыгъэ­кIотэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Шъолъырхэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ядгъэгъотыщт», — хигъэ­унэфыкIыгъ Урысые Федерацием и МИД ипащэ.
Сергей Лавровым зэрилъы­тэрэмкIэ, хэгъэгум ишъолъыр­хэм яхэхъоныгъэ фэIорышIэщт бизнесымкIэ, культурэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ зэпхыныгъэу IэкIыб къэралыгъохэм адыряIэм зызэрэрагъэушъом­б­гъу­рэри.

УФ-м и МИД ипащэ регион зэдэлэжьэныгъэм мэхьанэшхо зэриIэр зэхэсыгъом щыхигъэ­унэфыкIыгъ, нэмыкI къэралыгъо­хэм зэпхыныгъэу адыряIэм зырагъэушъомбгъунэу хэгъэгум ишъолъырхэм япащэхэм къя­джагъ.

«ЫпэкIэ Советскэ Союзым чIыпIэу зэлъиубытыщтыгъэм щыпсэухэрэм гъусэныгъэу адытиIэм хэдгъэхъоным, Азиатскэ-Тихоокеанскэ регионым хахьэхэрэ къэралыгъохэм зэ­дэлэжьэныгъэ адытиIэным мэхьанэшхо яI», — къыIуагъ Сергей Лавровым.

Джащ фэдэу министрэм къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым Абхъазым, Азербай­джан, Армением, Белоруссием, Казахстан, Узбекистан зэдэлэжьэныгъэ адыряIэным тегъэ­псыхьэгъэ конференциехэр зэхащэнхэу рахъухьэ. Мыгъэ урысые-китай, урысые-иран, урысые-индие форумхэр щыIэщтых. 2020-рэ илъэсыр Урысыемрэ Франциемрэ язэдэлэжьэныгъэ и Илъэсэу щытыщт.

«Европэм хахьэхэрэ хэгъэгухэм зэпхыныгъэу адытиIэми зедгъэушъомбгъу тшIоигъу. Регион форумхэм яшIуагъэ къэкIощт къэралыгъохэмрэ лъэпкъхэмрэ зэгурыIонхэмкIэ, цыхьэ зэфашIыжьынымкIэ», — къыIуагъ Сергей Лавровым.
Зэхэсыгъом икIэух гъэцэкIэ­кIо хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэмрэ Федерацием ишъо­лъырхэмрэ пшъэрылъ афашIыгъ Федерацием ишъолъырхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, бизнесымкIэ, куль­турэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъо­хэмкIэ ахэм IэкIыб къэралхэм зэпхыныгъэу адыряIэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ регион форумхэм амалэу къатыхэрэр къызыфагъэфедэнэу.