Республикэм игъогухэм язытет тегущыIагъэх

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо компаниеу «Урысыем иавтомобиль гъогухэр» зыфиIорэм ипащэу Вячеслав Петушенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэдэгущыIэгъухэр зэдыряIагъэх.

Гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм епхыгъэ проектхэм, джащ фэдэу къыблэ лъэныкъомкIэ транспорт екIолIапIэхэм ягъэ­псын иIофыгъохэм къащыуцугъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIофшIэнкIэ апшъэрэ мэхьанэ зэратырэр джырэ уахътэм диштэрэ гъогу инфраструктурэр гъэпсыгъэныр ары. Ащ пае федеральнэ профильнэ ведомствэхэмрэ организациехэмрэ зэдэлэжьэныгъэ адыряIэщт, АВТОДОР-р ягъусэу проект ин заулэ зэшIуахыщт — къуаджэу Тыгъургъойрэ псэупIэу Лъэ­устэнхьаблэрэ адэжь гъогу зэхэкIыпIэ щагъэпсыщт.

Вячеслав Петушенкэм къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм, псэупIэу Лъэустэнхьаблэ ылъэныкъокIэ я 1342-рэ километрэм дэжь гъогу зэхэкIыпIэм ишIын зэрэрахъу­хьагъэм тетэу щэкIо. Къыблэ лъэны­къом транспортыр нахь икъоу лъыгъэIэсыгъэ­ным епхыгъэу а IофшIэнхэр зэшIуахых. НэмыкI шъолъырхэми ащ фэдэ IофшIэнхэр ащэкIох, гущыIэм пае Воронеж хэкумкIэ Лосеврэ Павловскэмрэ къащызыухьащт гъогур, Ростов хэкумкIэ Аксай рекIокIыщт гъогур ыкIи нэмыкIхэр. А проектхэм амал къатыщт Къэралыгъо компанием хэгъэгум инэмыкI шъолъыр­хэр игъусэхэу игъорыгъозэ Урысыем икъыблэ игъогухэм заригъэушъомбгъунэу. ГущыIэм пае, Адыгеим, Ростов хэкум ыкIи Краснодар краим гъогу зэхэкIыпIэхэр ащашIыщтых.

«Гъогу отраслэм ылъэныкъокIэ гъэхъа­гъэу щыIэхэр нэрылъэгъух. Республикэм ащкIэ иинфраструктурэ хэпшIыкIэу на­хьышIу хъугъэ: гъогу зэхэкIыпIэхэр ашIых, гъогухэм нахь зарагъэушъомбгъу ыкIи чIыпIэ гъэнэфагъэхэр агъэцэкIэ­жьых. Лъэпкъ проектым тегъэпсыхьа­гъэу а IофшIэнхэр агъэцакIэх. А пстэуми адакIоу гъогухэр щынэгъончъэнхэм тегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим яягъэ рамыгъэкIыным тынаIэ атедгъэтыным мэхьанэшхо яIэу щыт. А пстэуми яшIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIакIи нахьышIу хъущт, инвестициехэри Адыгеим нахьыбэу къыIэкIэхьащтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм ичIыпIэ зырызхэр нахь зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэм дакIоу нэмыкI проектышхохэу транспорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэ фытегъэ­псыхьагъэу щытхэр Адыгеим щызэшIуа­хыщтых. Лъэпкъ проектэу «Автомобиль дэгъухэу щынэгъончъэу щытхэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу мы лъэныкъом­кIэ Iофышхо зэшIуахынэу къапыщылъ.