Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэ

Фрайбург университетэу Альберт ыкIи Людвиг ацIэкIэ щытым ипрофессорэу Штефан Фихтнер-Файгель мы мафэ­хэм Адыгеим щыIагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым щеджэрэ студентхэм ишIэны­гъэхэмкIэ адэгощагъ, гущыIэгъу афэхъугъ.

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгеим ыкIи Германием ащыIэ апшъэрэ еджэпIитIумэ язэдэлэжьэныгъэ рагъэжьагъ. Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан игукъэкIкIэ университетитIумэ зэпхыныгъэ азыфагу илъы хъу­гъэ. 2008-рэ илъэсым мыщ фэгъэхьыгъэ тхьапэм зэдыкIэтхагъэх.

IофшIэгъу зэIукIэгъоу Адыгеим щыIэм къыдыхэлъытагъэу Штефан Фихтнер-Файгель Тхьа­кIущынэ Аслъан, университетым медицинэмкIэ ифакультетхэм ядеканхэм, студентхэм гу­щыIэгъу афэхъугъ, Адыгеим ит сымэджэщхэм ащыщхэр къы­плъыхьагъэх.

— Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым сыкъеблэгъэныр лъэшэу сигуап. Къыхэзгъэщы сшIоигъу, мыщ щеджэрэ студентхэм шIэныгъэу сызэрадэгуащэрэм осэ ин къы­зэрэфашIырэр. Ар сэри сэгъэлъапIэ, — къыIуагъ Штефан Фихтнер-Файгель.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, апшъэрэ еджапIэм истудентхэу Фрайбург стажировкэ щы­зыхьын зылъэкIыгъэхэм ащ мэ­хьанэшхо раты. Кристофу Бо­дэ ыкIи Оливеру Томуш студентхэм IэпыIэгъу къызэра­фэхъухэ­рэмкIэ зэрафэразэр къыIуагъ.