ШIухьафтыныр къаIэкIагъэхьажьыгъ

Урысые зэнэкъокъоу тарихъ мэхьанэ зиIэ псэупIэхэмрэ къэлэ цIыкIухэмрэ щыIэкIэшIу яIэ хъунымкIэ проект анахь дэгъу зыгъэхьазырыгъэхэм афэгъэхьыгъэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм ягъэшIон къалэу Воронеж мы мафэхэм щыкIуагъ.

Лъэныкъоу «Нэбгырэ мини 10-м къыщыублагъэу мин 20-м нэс зыдэс къэлэ цIыкIухэр» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэ къыдэзыхыгъэ Адыгэкъалэ къыфагъэшъошэгъэ тыныр ащ иадминистрацие ипащэу ЛIыхэсэ Махьмудэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко къыIэкIигъэхьа­жьыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, зигугъу къэтшIыгъэ зэнэкъокъум Адыгэкъалэ хэлэжьагъ ыкIи текIуагъэхэм ахэфагъ. Ащ ишIуа­гъэкIэ сомэ миллион 60 федеральнэ бюджетым къикIэу къы­фэкIощт, мылъкур зыпэIуагъэ­хьащтыр къэлэ гупчэм изэтегъэ­псыхьан. «ТекIоныгъ» зыфиIорэ саугъэтым пэмы­чыжьэу мэз Iупэм къэлэдэсхэм зыщагъэпсэфын зыщалъэкIыщт чIыпIэм изэтегъэпсыхьан ашIы­нэу агъэ­нафэхэрэм ащыщ.

«Адыгэкъалэ щыпсэурэ пстэуми мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэмкIэ сафэгушIо! Ар зэкIэхэмкIи къызэдэдлэжьыгъэ гъэхъагъ!» — къыщитхыгъ ЛIы­хэсэ Махьмудэ исоциальнэ нэ­кIубгъо.