Тыжьыным дышъэр къыкIэлъыкIощт

Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу Новороссийскэ щыкIуагъ. Илъэс 13 – 14 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Хэгъэгум ишъолъырхэм яныбжьыкIэ 659-рэ алырэгъум щызэIукIагъ. Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм илIыкIохэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

ЛIыхъурэе Мурат, кг 38-рэ, пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдихыгъ, финалныкъом щыриIэгъэ зэIукIэгъури къыхьыгъ. Дышъэм фэгъэхьыгъэ бэнэгъум М. ЛIыхъураем дэгъоу зыфигъэхьазырыгъ, ау кIэухым икъулайныгъэ икъоу ыгъэфедэнэу хъугъэп. Нарт шъаом тыжьыныр хэгъэгум къыщыдихыгъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ бэнакIор тренерэу Гъомлэшк Алый егъасэ. ЛIыхъурэе Мурат Нэчэрэзые щеджэ.

Кушъу Тамерлан, кг 35-рэ, джэрзыр къыхьыгъ. Тренерэу Шъэумэн Байзэт ипащэу самбэм ишъэфхэр ыIэ къырегъа­хьэх. Кушъу Тамерлан Адыгэкъалэ щыщ. ИкIэлэегъаджэхэм, тренерхэм афэраз.

Мэлыщэ Аскэр, кг 71-м къехъу, я 5 – 6-рэ чIыпIэхэр къыхьыгъэх, тренерыр З. Ацумыжъ.

Хэгъэгушхом щытхъуцIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэ бэнакIохэм, тренер-кIэлэегъа­джэхэм тафэгушIо, спортышхом нахь лъагэу щылъыкIотэнхэу, щыIэныгъэм гъэхъагъэхэр щашIынхэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: килограмм 38-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтхэм афэгушIох. ЛIыхъурэе Муратрэ Гъомлэшк Алыйрэ сэмэгумкIэ щытых.