Зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным лъыплъэщтых

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ дэжь щызэхэщэгъэ Общественнэ советым изичэзыу зэ­хэсыгъо Адыгэ къэралыгъо университетым инаучнэ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх мы ведомствэм ипащэу Владимир Алай, кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэ­хэмкIэ Уполномоченнэу рес­публикэм щыIэ Александр Ивашиныр, нэмыкIхэри.

Гъэмэфэ мазэхэм ялъэхъан зыныбжь имыкъугъэхэр гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэмыфэнхэм, шъобжхэр атещагъэ мы­хъунхэм фытегъэпсыхьагъэхэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо зэриIэр къэгущы­Iагъэхэм къыхагъэщыгъ, ащ епхыгъэ IофшIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм бэкIэ елъытыгъэщт гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мэ­зищым зэфэхьысыжьхэу фэ­хъущтхэр бэкIэ зэрелъытыгъэщтыр къаIуагъ..

Мэхьанэшхо зиIэхэ Iофыгъо­хэм ащыщыгъ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщагъэкIон ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэн алъэкIыщтхэ учреждениехэм яIофшIэн шапхъэхэм адиштэу зэхэщэгъэным полициемрэ общественностымрэ ялIыкIохэр зэрэлъыплъэщтхэр.

Владимир Алай къызэриIуагъэмкIэ, мы кампаниер щынэгъончъэу щытыным, шIуагъэ къытэу кIэлэцIыкIухэм загъэ­псэфыным Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат лъэплъэ, ащкIэ Министерствэм, ащ фэгъэзагъэхэ нэмыкI къулы­къухэм, ведомствэхэм пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр къафешIых.

Зыныбжь имыкъугъэхэм япсауныгъэ зыщагъэпытэщт кам­панием мы илъэсым организацие 96-рэ хэлажьэ, джащ фэдэу мафэрэ Iоф зышIэщт лагерь 91-у гурыт еджапIэхэм ащызэхэщагъэхэм япчъэхэр зэIухыгъэщтых. Мыхэр зыгъэ­псэфыгъо уахътэм зэрэфэхьазырхэр жъоныгъуакIэм ауплъэ­кIугъэх.

Лагерь пэпчъ епхыгъэщтых участковэ уполномоченнэхэр, къалэхэм ыкIи районхэм ащыIэ зыныбжь имыкъугъэхэм яIо­фы­гъохэмкIэ инспекторхэр, нэ­мыкIхэри. Гъэмэфэ мазэхэм профилактическэ Iофтхьабзэу «Подросток» зыфиIорэр рес­публикэм щырагъэкIокIы. Зызыгъэпсэфыхэрэ кIэлэцIыкIухэм, джащ фэдэу учетым хэтхэм ыкIи зэгурыIоныгъэ зэрымылъхэ унагъохэм арысхэм адэжь хэбзэухъумакIохэр макIох.

Ыпэрэ илъэсхэм афэдэу мыгъи, кIэлэцIыкIухэм языгъэ­псэфыгъо ыкIи япсауныгъэ зы­щагъэпытэрэ кампаниер щы­нэгъончъэу, рэхьатэу щытыным республикэм ипащэхэми, хэ­бзэухъумэкIо къулыкъухэми анаIэ тырагъэтыщт.