Адыгэ «Фиксикхэм» яплъыгъэх

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ ехъулIэу «Фиксики» зыфиIорэ мультфильмэу адыгабзэкIэ къыдагъэкIы­гъэм иапэ­рэ пычыгъуитф еплъыгъэх.Мыщ фэдэ шIухьафтын сабыйхэм къафагъэхьазырыгъ. «Зеркало» / «Гъундж», «Детектор лжи» / «ПцIыгъэунэф», «Команда» / «ДжэгокIо куп», «Пятно» / «Бжьыгъэ», «Лом» /Къуталъ зыфиIохэрэр ныдэлъфы­бзэмкIэ зэдзэкIыгъэхэу кIэлэцIыкIухэм апагъохыгъэх.

Мыекъопэ къэлэ зыгъэпсэфыпIэ паркым шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури къекIолIагъ. Проекторы­шхомкIэ мультфильмыр къагъэ­лъэгъуагъ.

Пычыгъо 52-рэ пстэумкIи мульт­фильмыр мэхъу. Ащ Iоф дашIэныр лъагъэкIуатэ. Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ къэралыгъо институтым адыгабзэкIэ щызэрадзэкIыгъ, Лъэпкъ театрэм иартистхэм ама­къэкIэ геройхэр къэгущыIэх. Адыге­им и Къэралыгъо филармоние мультфильмыр щытыратхэ.

Проектыр зыфэгъэхьыгъэр адыга­бзэр нахь зэрагъэшIэнэу, IэкIыбым щыIэ тилъэпкъэгъухэм адытиIэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэныр ары.