Гъогу мафэх!

Сабыигъор хэтрэ цIыфкIи охътэ шIагъу, ар хэти ешIэ ыкIи мы шIошIым къыдырагъэштэщт. Тэри, инхэм, ащ къызэримыгъэзэжьыщтыр тэшIэми, тигуапэу ыкIи а дунай тхъагъом тызэрэхэмыфэжьыщтым макIэу тигъэнэшхъэеу кIэлэцIыкIугъом иIэшIугъэ-лъэпIагъэ бэрэ тыгухэм къащыдэоежьы.

Къытщэхъу ащ дэжьым тыгъэ­ри нахь фэбагъэу, мафэхэри нахь чэф ошъогу къэргъуагъэ­хэу, тикIэлэцIыкIугъо хэбдзын гори зэрэхэмылъыгъэр дгъэунэфызэ, зэрэщхэныгъэр, зэрэгъэ­шIэгъоныгъэр кIэтэгъэтхъы.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 9-м къычIатIупщы­хэрэм афэгъэхьыгъэу пчэдыжьыпэ мэфэкI дахэ щыIагъ. Неущ ахэр еджэпIэ пчъэшъхьаIум елъэбэкъонхэшъ, класс нэфынэ зэIухыгъэхэм арыхьащтых. КIэлэегъаджэр къафэхьа­лэлэу къапэгъокIыщт ыкIи зэкIыгъухэу, шIэныгъэхэм ыкIи нэмыкI гъэшIэгъоныбэм афэкIощтых.

КIэлэцIыкIу пэпчъкIэ мыр лъэбэкъу къодыеп, зэкIэ ящы­IакIэ хъущтыр ащ епхыгъ. Тыгъуасэм фэд ахэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм апэу къызащэгъагъэ­хэр. «Жъогъобын» зыцIэ гъэсэпIэ IофшIапIэр, ежь сабый жъо­гъожъыехэм афэдэу, нэфын, гуIэтыпI; зэ узычIахьэкIэ, нэфынэр, гушIуагъор къыпхахьэх, псынкIэу уесэ. Илъэсхэр зэплъэ­кIыгъо урамыгъафэу чъа­гъэх, кIэлэцIыкIухэр мыщ щапIугъэх, щагъэсагъэх: занкIэу гущыIэхэу, орэдхэр ыкIи усэхэр къаIонхэу, зафэпэжьышъоу ыкIи джэмышхыр тэрэзэу аIы­гъэу шхэхэу рагъэса­гъэх.

Непэ мы кIэлэцIы­кIухэм ямэфэкI. Ахэр зэкIэ гъэкIэрэкIагъэх, чэфых, IорышIэх. Орэдым орэдыр, усэм усэр якIэсэ кIэлэпIум фэ­гъэхьыгъэхэу, зыкъэшIыгъо цIыкIухэр къыкIэ­лъэкIох. ЗэкIэ ны-тыхэм ацIэкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипащэу ПIатIыкъо Тамарэ Нурбый ыпхъум, анахь дахэу ыкIи якIэсэ кIэлэпIоу Шорэ Аидэ, ащ игуадзэу Даутэ Ларисэ тыгу къыд­­деIэу чIэтIупщыгъо мэфэкIымкIэ тафэгушIо ыкIи тафэразэу «тхьа­шъуегъэпсэу!» ятэIо.

ТикIэлэцIыкIухэми зафэтэгъа­зэшъ, псауныгъэ пытэ яIэу, еджэныр якIасэу, гъэхъагъэхэр ашIынхэу, «гъогу мафэх, насыпышIо шъохъу!» ятэIо.

Бэгъушъэ Мариет.

Сурэтхэм арытхэр: Цыргъой Суандэрэ Шъаукъо Динарэрэ; къычIа­тIупщырэ кIэлэцIыкIу­хэр.