Адыгэ къэIуакIэхэр

Рыбы — Пцэжъыехэр

Бычок — пцэконэшъу, хьабартI
Голавль — агурджашъу, хъукIэкI
Голавль (зеленуха) — пцэшхъуантI
Дельфин — хыкъу, хыкхъуэ (каб.)
ерш, судак — тхыкъэц
Игла — лэндпапцI
Камбала — псыгурIан
Карась — тхыбыт
Красноперка — кIэплъыжь
Крупная рыба — пцэ
Лещ — пцэIузэжъу, хьалабгъу
Линь — шъошъабэ, фэщабэ (каб.)


Лосось — пцэгые
Морская свинка — хыкъу
Окунь — тхыкъэц
Пескарь — пцэхьабартI, хьапцэжъый
Плотва, вобла — хьалабгъо, пэгуакIэ
Подуст — акъ (каб.)
Пузанок — пцэкошыр
Рыба (вообще) — пцэжъый
Рыбец — пцакIо, пцэхьалабгъу, тхыбыт
Сазан — паго
Севрюга — пцэ
Сом — джае
Тарань — хьалэпIкъэн
Треска — пэгофыжькIыхь
Угорь — блэпцэжъый
Уклейка — хьэмцIэжъый, хьэмцIэ­-
жьей (каб.)


Усач — пэкIашъу, пцэхъупакI, пэ­кIэхъу, хьалэпIэны (шапс.), пащIэкIапсэ (каб.)
Форель — пцэкъолэн, пцэфы, пцэгый (шапс.)
Хамса — нэкIыхь
Чернопуз — тхыбыт, пцакIо, пцэхьалабгъу
Шемая — хыпцэхьалабгъу
Щука — лэнд
Язь — пэгуакIэ

Хырыхыхьэхэр

Бэрэ-бэрэ мытакъэу, бэрэ чIы­лъэ мыуцоу, бэрэ такъэ имылъ, бэрэ дэмыуцох. (Пцэжъый).

* * *
ПсыхэмыкI кIэшIой. (Пцэ­жъый).
* * *
Тамэ иI, ау быбырэп, лъакъо иIэп, ау укIэхьащтэп. (Пцэжъый).
* * *
Iадэ-одэнчъэу псым лъэмыдж тезылъхь. (Пцэжъый).
ГущыIэжъхэр
Пцэжъыер есыкIэкIэ егъасэ.
* * *
Пцэжъые цIыкIу псыхъом етхьала?
* * *
Хьачый быIо-быщэр пцэжъые фащ.
* * *
Псы Iушъом щыпсэурэм пцэжъые зыхэсыр ешIэ.

Пцэжъыем къыIуагъэр  

ЛIы горэ хьакIакIо кIуагъэ. Iанэр къагъэуцугъ. Пцэ­жъые гъэжъагъэ  къытыралъхьагъ. Ар цIыкIу дэдэу, мэ тIэкIуи къыпихэу щытыгъ. «Шхэ, тихьакI», — къыра­Iуагъ. ЛIым пцэжъыер къышти ытхьакIумэ рихьылIагъ. Зыгорэхэр риIуагъ. Бысымым ар гъэшIэгъон щыхъугъ.

— Сыда, тихьакI, мы пцэжъыем къыуиIорэр? — ­къеупчIыгъ.

— Ар осIопэн, сибысым, — ыIуагъ хьакIэм. — «Сичан цIыкIоу илъэскIэ

узэкIэIэбэжьмэ сIэпызи псым хэфэгъагъэр плъэгъугъа?» сIуи сеупчIыгъ. «Олахьэ боу­ угъэшIэгъоным, ар хэт къышIэжьыра, сэ псым сыкъызыхахыгъэр илъэсым къехъугъ», — къысиIуагъ.

Хьалабгъом
Пцэжъыемэ ариIощтыгъ:
Хьамлыухэр
Зысшхыщтыгъэхэр
ИкIыжьыгъ!
Лъэшэу сесагъ джы
Шхын къабзэм. Ары ыкIи
СызкIэкъабзэр!..
Джаущтэу хэтызэ
Лъэхъомбэшхом енэцIи,
Хьалабгъор
Пцэкъэнтфым пыфагъ.
(Iэшъынэ Хь.)

* * *

Пщыщэ псы нэшхъо псы шкуашку,
Псышхо фэдэуи щымыт.
УеплъынкIэ псы Iумаф,
КIалэу икIырэр римыхьыжь,
Ежьагъэм къыримыгъэгъэзэжь.
Къыхахъомэ хъуаоу мэзекIу,
КIэй дахэхэр екIухьэ,
Зыдахьэрэм пэгошхохэр къыденэ.
(Теуцожь Ц.)

* * *

Хэтэ цыпэм
Хэты машэм
Пцэжъыищ
Зисэгъуатэм,
Псыхъом схьи
Хэсыдзагъэх.
Ар зелъэгъум
Марыеты
Куо-хьау къыIэтыгъ:
— Пцэжъые
цIыкIухэр
Морэу псышхом
Ытхьалэнба,
ПшIагъэр сыд?
(Цуекъо Дж.)

* * *

Псычэтыр
Псым зычIэсыхьэм
Лэнд пэкIыхьэм
Псы чIэгъым
ЩыIукIагъ.
Сыдэу гукъау,
Сишыпхъу нэф, —
Лэндым ащ къыриIуагъ, —
ЧIыгу зэщыгъом
Узэрэтесыр,
Псы чIэгъы шIагъом
УзэрэчIэмысыр!
Тызыфаем тызэрэлъэгъуни,
Пцэжъыемэ анахьышIу
Услъэгъуни…
(Iэшъынэ Хь.)