ЯIахьылхэм аIуагъэкIагъэх

«Пчъэ зэIухыгъэм и Маф» зыфиIорэ Iофтхьабзэм хахьэу хьапс-поселениеу N 6-м чIэсхэр кIагъэгушIунхэм апае яIахьыл-гупсэхэм аIуагъэкIагъэх.

— Iофтхьабзэм мурадэу иIагъэр хьапсым дэлъ щы­IэкIэ-псэукIэм нэIуасэ фэшIыгъэнхэр ыкIи къапэблэгъэ цIыфхэм аIуагъэкIэнхэр ары, — къеты АР-м бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.

Хьапсым чIэсхэм янэ-ятэ­хэм апае экскурсие учреж­дением ащыфызэхищагъ охъ­тэ гъэнэфагъэкIэ хьапсым ипэщэ IэнатIэ зыгъэцэкIэрэ, хэгъэгу кIоцI къулыкъум ипод­полковникэу Бислъан­гъур Азэмат. Хьапсым чIэс­хэм яIахьылхэм медицинэм икабинетхэр, общежитиер, зыщыдэхэрэ цехыр арагъэлъэгъугъэх, продукциеу къы­дагъэкIыхэрэм нэIуасэ афа­шIыгъэх. ПшъэдэкIыжь зы­хьыхэрэм янахьыбэм цехым ыкIи объектхэм Iоф ащашIэ. Хьапсым ищагу дэгъоу зэрэзэтегъэпсыхьагъэр зылъэ­гъугъэхэм осэшIу фашIыгъ.

— ПIуныгъэм ылъэныкъо­кIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ яI. «Пчъэ зэIухыгъэм и Мафэ» фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ хьапс зытелъхэу, зекIокIэ тэрэз зиIэхэм яIа­хьылхэм аIукIэнхэ амал араты, ежьхэми ащ кIуачIэ къареты, нахь псынкIэу хьа­псым чIэкIыжьынхэм нахь фэбанэх, — къаIуагъ зэхэщакIохэм.

АР-м бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэ­дэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулы­къум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.