Хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIахьышIу хэлъ

Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан Исмахьилэ ыкъом июбилей зэрэхигъэунэфыкIырэм ыкIи иIэнатIэ зэрэIукIыжьырэм aфэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Хьыкум систе­мэм, республикэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ зиIахьышIу хэлъ А. Трахъом имэфэкIыкIэ къыфэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI Iофтхьабзэм къыщыгущыIэзэ, щысэ зытепхын щыIэныгъэ ыкIи IофшIэн гъогу дахэ юбилярым къызэрикIугъэр хигъэунэфы­кIыгъ. Тхьамэтэ пшъэрылъыр къегъэтIылъы нахь мышIэми, ащ опытышхоу IэкIэлъыр къызфигъэфедэзэ тапэкIи Iоф зэри­шIэщтым, ишIуагъэ къызэри­гъэкIощтым зэрэщыгугъырэр республикэм ипащэ къыхи­гъэщыгъ.

— Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Аслъан Исмахьилэ ыкъор, юбилееу xэбгъэунэфыкIырэмкIэ сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо! УиIофшIэн илъэсхэм ялъэхъан зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ пащэу зыкъэбгъэлъэгъуагъ, судейскэ сообществэм ыкIи уичIыпIэгъухэм шъхьэкIэфэныгъэшхо къыпфашIы. Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу узагъэнэфэгъэ илъэсхэр къызэрыкIоу щытыгъэхэп. Мы уахътэм тиIэ хъугъэ республикэ ныбжьыкIэм, ащ дакIоу правовой системэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, шъолъырыр ылъэ пытэу теуцоным, обществэм зыпкъитыныгъэ, зэгурыIоныгъэ хэлъыным а пстэуми о уиIaхьашIу ахэлъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Хьыкумхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэным, цIыфхэм цыхьэу къафашIырэм хэгъэхъогъэным сыдигъуи упылъыгъ, непи арэущтэу щыт. Уисэнэхьат имыза­къоу, научнэ ыкIи кIэлэегъэджэ IофшIэным язэхэщэн, специалист ныбжьыкIэхэм ягъэхьа­зырын мэхьанэшхо еоты. АщкIи инэу тыпфэраз.

Илъэс пчъагъэхэм къакIоцI зиIофшIэн, зипшъэрылъхэр дэгъу дэдэу зыгъэцэкIэгъэ Трахъо Аслъан къэралыгъо ыкIи правительственнэ тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр бэу къызэрэфагъэшъошагъэхэр АР-м и ЛIы­шъхьэ къыхигъэщыгъ. Хьыкум системэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIахьышхо зэрэхэлъым ишыхьатэу УФ-м и Президент иунашъокIэ орденэу «Къэра­лыгъом ыпашъхьэ щыриIэ гъэ­хъагъэхэм яхьылIагъ» зыфи­Iорэм имедалэу я II-рэ степень зиIэр къылэжьыгъ. 2017-рэ илъэсым «Илъэсым ихьыкумышI» зыфиIорэ цIэ лъапIэр къыфагъэшъошагъ, нэмыкIэу зигугъу къэпшIын плъэкIыщтыр джыри бэ.

— Республикэм, анахьэу укъызщыхъугъэ къуаджэу Щынджые щыпсэухэрэм, цыхьэ ыкIи шъхьэкIэфэныгъэшхо къызэ-рэ­пфашIырэр пстэуми анахь шъхьа­Iэу сэлъытэ. Джыри зэ сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо, псауныгъэ пытэ уиIэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыбдэхъунэу сы­пфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Трахъо Аслъан къызэрэфэгушIохэрэр зэрыт тхьапэхэр шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэх. Джащ фэдэу ащ ищыIэныгъэ ыкIи исэнэхьат гъогу фэгъэхьыгъэ фильмэу зэхагъэуцуагъэм къэзэрэугъоигъэхэр еплъыгъэх.

Илъэс пчъагъэхэм къыготхэу Iоф къыдэзышIагъэхэм, АР-м и ЛIышъхьэ, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэм, нэмыкI­хэми зэрафэразэр Трахъо Ас­лъан къыIуагъ. Къиныбэм, гу­мэкIыгъуабэм яуалIэхэу къы­хэкIыгъэми, ахэр зэпачынхэ, къызэранэкIынхэ, нахьышIум щыгугъыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэ алъэкIыгъ.

— СищыIэныгъэ гъогуи, си­IофшIэн илъэсхэми сарыраз. СиIэнатIэ сыIокIыжьми, сыгукIи, сшъхьэкIи сыдигъуи сы­шъуи­гъусэщт, ищыкIагъэ хъумэ уп­чIэжьэгъу сышъуфэхъущт, сишIуагъэ къызэрэзгъэкIощтым сыпылъыщт, — къыIуагъ А. Тра­хъом.

ЗимэфэкI хэзгъэунэфыкIырэм къыфэгушIуагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, Адыгеим и Конституционнэ хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, районхэм ыкIи къалэхэм къарыкIыгъэхэ хьыкумышIхэр, студентхэр, кIэлэцIыкIухэр.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.