Социальнэ ахъщэ тедзэхэм ятын

IофшIапIэм Iумыт пенсионерхэм социальнэ ахъщэ тедзэр къызэрафалъытэщт шэпхъакIэу щыIэ хъугъэхэм афэгъэхьы­гъагъ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм щызэ­ха­щэгъэгъэ пресс-конференциер.

УФ-м и Президентэу Вла­димир Путиным илъэсэу тызыхэтым имэзэе мазэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фэгъэзэгъэ джэпсалъэу къышIыгъэм социальнэ ахъщэ тедзэу пенсионерхэм къаратырэр къызэра­лъытэрэ шIыкIэм ымыгъэразэу къыщыхигъэщыгъагъ. Пенсио­нерыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу зэрыс субъектым щагъэнэфагъэм зипенсие кIэзымыгъахьэхэрэр ары зигугъу къышIыгъагъэхэр.

НахьыпэкIэ социальнэ ахъщэ тедзэр хэтэу зэкIэмкIи пенсионерым къыфакIорэр зэры­псэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм шIокIыщтыгъэп. ГущыIэм пае, пенсием къыхэхъуа­гъэмэ, ахъщэ анахь макIэм шIо­мыкIыным пае, ахъщэ тедзэу къыфакIорэм къыщагъа­кIэщтыгъ. Пенсионерым мазэм гъотэу иIэ хъугъэр ахъщэ анахь макIэм нэсыгъэмэ, ахъщэ те­дзэр къыратыхэщтыгъэп. Ащ тетэу мы илъэсыр къихьи, пенсиехэм къызахахъом, анахь макIэу къызэратыщтыгъэхэм яIоф нахь дэижь хъугъэ. Зым зыпари къыфыхагъэхъуагъэп, адрэм мэкIэ дэдэкIэ къыфа­Iэтыгъ.

Ащ фэдэ шIыкIэм зэфагъэ зэрэхэмылъыр ары Владимир Путиным зигугъу къышIыгъа-гъэр. Пенсионерым ипенсие пенсионерыр зэрыпсэун ылъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэу субъектым щыгъэнэфагъэм нэ­сыным пае социальнэ ахъщэ тедзэр фагъэнэфэнышъ, нэужым индексацием къыщыдэлъытэгъэ процентхэмкIэ къа­Iэтынэу ыкIи икIэрыкIэу къыфалъытэжьынэу ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм пшъэрылъ къа­фишIыгъ. Ар мэзэе е гъэтхэ­пэ мазэм рамыгъэжьэнэу, зэ­кIэIэбэжьынхэшъ щылэ мазэри хэтэу пенсиехэр къалъы­тэ­жьынхэуи къафигъэпытагъ.

Ар гъэцэкIэгъэным фэшI къэ­ралыгъо социальнэ IэпыIэгъум ыкIи цIыфыр зэрыпсэун ылъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ законхэм зэхъокIыныгъэхэр афа­шIыгъэх. Ахэм адиштэу IофшIапIэм Iумыт пенсионерэу социальнэ ахъщэ тедзэ къызэратыхэрэм къафыкIалъытыкIы­жьыгъэу жъоныгъокIэ мазэм къаратынэу рагъэжьагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэ игуадзэу Мамый Римэ къы­зэриIуагъэмкIэ, пенсионерэу Адыгеим исыр нэбгырэ 127482-рэ мэхъу. Ар пстэумкIи рес­пуб­ликэм щыпсэурэм ипроцент 28-р ары. Ахэм ащыщэу федеральнэ социальнэ ахъщэ тедзэ къызыфакIорэр нэбгырэ 20355-рэ мэ­хъу, мазэ къэс ахъщэ тыныр къызэратырэр нэбгырэ 42203-рэ. ГурытымкIэ лъытагъэу, рес­публикэм пенсиеу къыщатырэр сомэ 12426-рэ мэхъу.

2019-рэ илъэсым пыкIыгъэ уахътэм Iофэу ашIагъэм кIэкIэу къытегущыIэзэ, пшъэрылъэу яIэгъэ пстэури хэзыгъэ имыIэу зэрагъэцэкIагъэм къыкIигъэт­хъыгъ. IофшIапIэм Iумыт пенсионерхэм страхованиемкIэ пенсиер проценти 7,5-кIэ къаIэтыгъэу щылэ мазэм и 1-м къы­щыублагъэу къараты, мэзаем и 1-м проценти 4,3-кIэ мазэ къэс къатырэ ахъщэ тыныр къаIэтыгъ, ПенсиехэмкIэ фондым имыеу къэралыгъо бюджетым къыхэхыгъэу къызыфакIохэрэм, социальнэхэри ахэтхэу, про­центи 2 къафыхагъэхъуагъэу мэлылъфэгъум и 1-м къыщы­ублагъэу къараты. Ащ фэдэу Адыгеим исыр нэбгырэ 9677-рэ мэхъу. ЖъоныгъокIэ мазэм икъихьагъум, ТекIоныгъэм и Ма­фэ ипэгъокIэу, Хэгъэгу зэ­ошхом иветеранхэм ыкIи сэ­къатныгъэ хэзыхыгъэхэм нэ­бгырэ пэпчъ сомэ 10000 зырыз афатIупщыгъ.

Социальнэ ахъщэ тедзэхэр зэратыщтхэ шапхъэхэм, зэ­рэ­кIалъытыкIыжьыгъэхэм къате­гущыIагъ Къутамэм иотделэу социальнэ ахъщэ тынхэм афэгъэзагъэм ипащэу ХьэцIыкIу Маринэ. IофшIапIэ Iумыт пенсионерхэу зигъот мазэм зэ­рыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм нэмысхэрэм социальнэ ахъщэ тедзэхэр аратынхэу зырагъэжьагъэр 2010-рэ илъэсыр ары. Ар федеральнэ е шъолъыр бюджетхэм къахахы.

УФ-м и Президент къызэ­ригъэнэфагъэм тетэу, пенсиер социальнэ ахъщэ тедзэмкIэ пенсионерыр зэрыпсэун ылъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэу субъектым щыгъэнэфагъэм на­гъэсыгъ, нэужым индексацием къыщыдэлъытэгъэ процентхэмкIэ къаIэтыжьыгъ. Ащ тетэу кIэлъытыкIыжьыгъэхэу пенсиехэр жъоныгъуакIэм и 1-м атынхэу рагъэжьагъ, тапэкIи ары къызэрафалъытэщт шIыкIэр. Къэралыгъом ипащэ иунашъо тетэу джы къатыхэрэм щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу къалъытэжьыгъэхэри ахэт.

— ЖъоныгъокIэ мазэм къа­фэкIуагъэм фэдиз тапэкIэ мазэ къэс къызэрарамытыщтыр пстэуми алъыдгъэIэсымэ тшIоигъу, — къыIуагъ ХьэцIыкIу Маринэ. — Непэ къатырэм, социальнэ ахъщэ тедзэ зиIэхэр ары зыфасIорэр, мэзиплIыр, щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу мэлылъфэгъум и 30-м нэс, ахэлъытагъ. Гуры­тымкIэ лъытагъэу, страхованиемкIэ пен­сиер къызэратыхэрэм сомэ 446-м ехъу, социальнэр къызыфакIохэрэм соми 184-м ехъу къафыхэхъуагъ.

Нэбгырэ пэпчъ къыфыхэ­хъуагъэр зэрэзэфэмыдизыр, шъхьадж къыратыщтыгъэм зэ­релъытыгъэр отделым ипащэ къыхигъэщыгъ, щысэхэр къы­хьыгъэх. ГущыIэм пае, пенсионерым непэ сомэ 1600-м ехъу­кIэ нахьыбэу къыратыгъэмэ, ар плIэу зыбгощыкIэ сомэ 400-м ехъу зэрэхъущтыр. Пенсионерыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу Адыгеим щагъэ­нэфагъэр сомэ 8138-рэ мэхъу. Ащ сомэ 400-м ехъу къыхэ­хъуагъэу тапэкIэ къыратыщт.

ПенсиехэмкIэ фондым и Къу­тамэу АР-м щыIэм ипащэ игуа­дзэу Мамый Римэ пстэури къы­зэфихьысыжьзэ, пенсиехэр зыкIалъытыкIыжьхэм цIыфхэм упчIэхэр бэу яIэ зэрэхъугъэр къыхигъэщыгъ, пстэуми джэуап аратыжьыным зэрэфэхьазыр-
хэр къыкIигъэтхъыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.