Сомэ миллион 38,5-рэ пэIуагъэхьащт

2019-рэ илъэсым телъытэгъэ «ПсэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ зыфэдизыщтымкIэ респуб­ликэ стандарт» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм ими­нистрэхэм я Кабинет ыштагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы илъэ­сым щегъэжьагъэу пыдзэфэ пытэхэм ядэщын коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ащыщ хъугъэ. Ащ къыхэкIэу, мы лъэныкъом цIыфхэм пэIуагъэхьэгъэ ахъщэм изы Iахь (субсидие) къызэкIагъэкIожьын амал яIэ хъугъэ.

Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, гъот макIэ зиIэхэ цIыфхэм субсидиехэр афызэкIэ­гъэкIожьыгъэнхэм мы шапхъэр фэ­IорышIэ.

Илъэсым къыкIоцI субсидиер къаратыжьынэу унэгъо мини 3 фэдизмэ тхылъхэр агъэхьазырых ыкIи ащ фэгъэзэгъэ къулыкъум IэкIа­гъахьэх. Мы илъэсымкIэ ащ пэ­Iуагъэхьащтыр сомэ миллион 38,5-рэ мэхъу.