«Нанэр» зыгъэсапIэхэм ащыщ

КIэлэцIыкIугъом идэхэгъу гум шIукIэ къинэжьыным ны-тыхэр пылъых. Ясабыйхэм алъэгъурэм, зэхахырэм пIуныгъэ кIуачIэу яIэр щыIэныгъэм къыщэлъагъо.

ПсэупIэу Хьэкъунае (Гавердовскэм) дэт IофшIапIэу «Нанэм» илъэс заулэ хъугъэу зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр щэкIох. Адыгэхэм я ИлъэсыкI, адыгэ быракъым и Маф, адыгэ шъуашэм и Маф, фэшъхьафхэри игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъэх. Зэхахьэхэм культурэм иIофышIэхэр, респуб­ликэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» хэтхэр, цIыф гъэшIэгъонхэр, кIэлэеджакIохэр, ныбжьыкIэхэр къарегъэблагъэх.

— ЗэIукIэгъу пэпчъ мэхьанэ ин етэты, — къеIуатэ «Нанэм» ипащэу Нэгъуцу Аслъан. — КIэлэцIыкIухэр мэфэ заулэрэ щыIэнхэу къызытщэхэкIэ цIыф цIэ­рыIохэм аIутэгъакIэх, респуб­ликэм ичIыпIэ дахэхэр ятэгъэлъэ­гъух.

Къэралыгъо теле-радиокомпаниеу «Адыгеим» кIэлэцIыкIухэр зэкIохэм, журналистэу Беданыкъо Замирэ республикэ телевидением иIофышIэхэм кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ афишIыгъэх, къэтынхэр зэрагъэхьазырхэрэр арагъэлъэгъугъэх. КIэлэцIыкIухэм микрофонхэр аратызэ, эфирым къи­хьанхэмкIэ журналистхэр гущыIэгъу афэхъугъэх.

«Нанэм» щызэхащэхэрэ Iоф­тхьабзэхэр пIуныгъэм, гъэсэны­гъэм афэгъэхьыгъэх. А. Нэгъуцур якIэщакIоу анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр зэкIэ кIэлэцIыкIухэр адыгабзэкIэ зэдэгущыIэнхэр ары. Адыгэ усэхэм къяджэнхэр, орэдхэр къаIонхэр, къэшъонхэр ящыIэныгъэ щыщэу алъытэ.

Хьапэпх Аскэр, Шъхьащэкъо Самир, Талъэкъо Заир, ХьакIэко Дарин, Тыгъужъ Бэл, Хьэтэмэ зэшыпхъухэу Мадинэрэ Джульеттэрэ псэупIэ зэфэшъхьафхэм ащыщых. «Нанэм» нэIуасэ щы­зэфэхъу­гъэх. АдыгабзэкIэ IупкIэу къэгущыIэхэ зыхъукIэ, якIэлэ­егъаджэ­хэм уакIэупчIэ пшIоигъоу уахътэ къыокIу.

НакI Сэлим, Дэрбэ Астемир, Кушъу Ринат, ЛъэгъунтлIыкъо Инал Мыекъуапэ икъушъхьэтххэм ащыIэхэу «Мэздахэ» дэжь зызэрагъэпсэфыгъэр, телевидением зэкIохэм журналистхэм яшIуагъэ­кIэ республикэм изыгъэпсэфыпIэхэр, чIыпIэ гъэшIэгъонхэр зэ­ралъэгъугъэхэм ыгъэгушIуагъэх. Микрофонхэр аIыгъэу репортажхэм якъэтын хэлажьэхэу къы­зыщагъэхъузэ, щыIэныгъэм нахь куоу зэрэхэхьащтхэм егуп­шысэх.

Кушъу Ринат, ащ янэу Сусанэ, кIэлэпIоу Хьапэпх Фатимэ, нэмыкIхэм яеплъыкIэхэм гур агъэ­ушъэбы. Психологэу узэрэщытым дакIоу, адыгабзэри дэгъоу пшIэным имэхьанэ зэхахьэм зыкъыщеIэты.

Адыгэ хьалыжъохэр пчыхьэшъхьапэм агъэжъагъэх, жъоку машIом кIэлъырысхэу археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан, зэлъашIэрэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь, КъокIыпIэм щыпсэухэрэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт, Адыгэ Хасэм хэт­хэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Бэгъу­шъэ Алый, фэшъхьафхэм къаIотагъэхэр гум екIух, псэм щыщы мэхъух. Тэу Аслъан ды­шъэм, тыжьыным, джэрзым ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр тиреспуб­ликэ къызэрэщигъотыгъэхэм къы­тегущыIэзэ, зэгъэпшэнхэр ышIы­гъэх. Адыгэхэм ятарихъ чIыгу ибаиныгъэ ехьылIэгъэ къэ­бархэр кIэлэцIыкIухэм нахьышIоу зэрагъашIэхэ ашIои­гъоу упчIэхэр къатыгъэх.

Адыгэхэр итэкъухьагъэхэу дунаим щыпсэунхэр къызыхэкIы­гъэм Кавказ заом зэрарэу тилъэпкъ къыфихьыгъэм, нэмыкIхэм яхьы­лIэгъэ гупшысэхэр кIэлэцIыкIухэм анэгу къыкIэуцох.

ШIушIэхэр

Бэрзэдж Бислъан, Дзыбэ Валер, Мырзэ Джанбэч, ЛIыIэпэ Ибрахьим, АфэшIэгъо СултIан, Абрэдж Нурдин, Мыгу Эдуард, нэмыкIхэри «Нанэм» IэпыIэгъу къыфэхъухи, республикэм икIэлэцIыкIухэр зэIуагъэкIагъэх. Нэгъой Яшар Тыркуем щыпсэузэ, лъэпкъ Iофхэм зэрагъэгумэкIырэр къыхэщэу ыгъэцэкIагъэр макIэп. «Нанэм» псэуалъэхэр щыгъэпсыгъэнхэм фэшI Нэгъой Яшар шIыкIэшIухэр къыгъотыгъэх. Зыгъэ­псэфыпIэр, зэIукIапIэр «Нанэм» къыщызэIуа­хыгъэх. Шахмат ще­шIэх, джэгукIэхэр щызэхащэх. Адыгэ быракъыр зэхахьэм лъагэу зыщаIэтыщт чIыпIэри зэтырагъэ­псыхьагъ.

Нэгъуцу Аслъан къаригъэлъэгъузэ, пхъэкIычэхэр кIэлэцIыкIу­хэм ашIых, яIофшIагъэ нэпэеп­лъэу къафэнэжьы. Чъыгым икъэу­хъумэн, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим игъэдэхэн кIэлэцIыкIухэр ахэлэжьэнхэмкIэ «Нанэм» амалышIухэр щагъотыгъ. Псыхъо­жъыем къуашъор щагъэIорышIэ, загъэпсэфы.

ОрэдыIом IукIагъэх

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Дзыбэ Мыхьамэт «Нанэм» къызэкIом, адыгабзэм изэгъэшIэн, лъэпкъ шэн-хабзэхэм якъэухъу­мэн, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

— Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ шышъхьэIу мазэм и 1-м илъэс къэс хэтэгъэунэфыкIы, — къыIуагъ Дзыбэ Мыхьамэт. – Тилъэпкъ зиугъоижьынымкIэ хабзэм икъулыкъушIэхэр IэпыIэгъу къызэрэтфэхъурэм а мэфэкI мафэр епхыгъ. ШышъхьэIум тызэ­IукIэнышъ, лъэпкъ орэдхэр къышъу­фэсIощтых, шъуикъэбархэм тэри тигуапэу тыкъядэIущт.

КIэлэцIыкIу купэу зыцIэ къе­тIуа­гъэр «Нанэм» щатхыгъ. Гурыт еджапIэр къаухыфэ нэс мыщ щызэIукIэщтых, ныбджэгъуныгъэу зэдашIыгъэр щыIэныгъэм щылъа­гъэкIотэщт.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: кIэлэцIыкIу­хэр музеим щыIэх, орэдыIоу Дзыбэ Мыхьамэт IукIагъэх.