Музеир яеджапI

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей илъэс къэс щызэхащэрэ зэIукIэгъум шIэныгъэлэжьхэр, культурэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэр къырагъэблагъэх.

Теориемрэ щыIэныгъэмрэ музей IофшIэным зэрэщызэ­пхыгъэхэм, экологием, археологием, музеим икъэгъэлъэ­гъонхэм, Адыгеим итарихъ, педагогикэмрэ музеимрэ щы­Iэныгъэм лъапсэу щыряIэм язэ­гъэпшэнхэм, фэшъхьафхэм афэ­гъэхьыгъэу шIэныгъэлэжьхэр, культурэм иIофышIэхэр къэгущыIагъэх.

Лъэпкъ музеим ипащэу Джыгунэ Фатимэ, ащ игуадзэу Шэуджэн Налмэс зэхахьэм щыхагъэунэфыкIыгъ Iофтхьабзэм къыщаIотагъэхэр зэфахьысыжьынхэшъ, тхылъ шъхьа­фэу къызэрэдагъэкIыщтыр.

Тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу ЦуукI Анжелэ изэфэхьысыжьхэр гъэшIэгъоных. Адыгэ шъолъырым ехьылIагъэу блэкIыгъэ лъэхъаным Джеймс Белл иеплъыкIэхэр А. ЦуукIым къы­Iотагъэх.

Искусствэм иIофышIэу Шъхьэ­лэхъо Светланэ, археолог цIэ­рыIоу Тэу Аслъан, Лъэпкъ музеим иIофышIэхэу Iэтэжьыкъо Фатимэ, Онэунэкъо Гощмафэ, фэшъхьафхэм язэгъэпшэнхэр уахътэм дештэх. Лъэпкъым итарихъ нахь дэгъоу зэгъэшIэгъэным фэшI Пщыщэ нартхэм япсыхъоу зэрэщытым ехьылIэгъэ гупшысэхэр Тэу Аслъан къы­хигъэщыгъэх. 2019-рэ илъэ­сыр тхакIоу Жэнэ Къырымызэрэ ком­позиторэу Тхьабысым Умар­рэ яюбилей. Iэтэжьыкъо Фатимэ Къ. Жанэм иIофшIагъэ къытегущыIэзэ, тхакIом иорэдхэр щыIэныгъэм зэрэщыжъынчыхэрэм мэхьэнэ ин ритыгъ.

Археологием, экологием, та­рихъым инэкIубгъохэм зафэбгъа­зэмэ, музейхэм къэгъэлъэгъонхэр зэрэщызэхащэхэрэм уегъэ­гушIо. Японием, США-м, Европэм ихэгъэгухэм къарыкIыгъэхэ зекIохэм тиреспубликэ щалъэгъурэр ашIогъэшIэгъон, музей­хэм ятхылъхэм къафыдатхэх.

Республикэм ирайонхэм ялIы­кIохэу зэхахьэм хэлэжьагъэхэм зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых, IофшIэкIэшIухэр къызыфагъэфедэщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр музеим къыщытетхыгъэх.