Исурэтхэм узэгупшысэнэу ахэлъыр бэ

ЦIыфым щыIэныгъэм чIыпIэу щиубытыщтым, ыгукIэ къыхихыщт лъэныкъом ицIыкIугъом щегъэжьагъэу нахь дехьыхы, джэ­гукIэ зэфэшъхьафхэр къызыфигъэфедэзэ зыкIэхъопсырэ Iофым пэблагъэ мэхъу.

ШхончыбэшIэ Алинэ ицIыкIугъом щегъэжьагъэу сурэтшIыныр икIасэу къэтэджыгъ. Непэ ащ я 9-рэ классыр къыухыгъ ыкIи ыгукIэ пэблэгъэ лъэныкъом нахь игъэкIотыгъэу феджэныр игу­хэлъ.

— СицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу сурэтшIыным сыфэ­щагъ, — къытфеIуатэ Алинэ. — Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ сэ зэрэзэхасшIэрэр сисурэтхэм къащызгъэлъагъощтыгъ. Мы лъэныкъор къыхэсхынымкIэ сянэжъ IэпыIэгъу къысфэхъугъ. Ежьыми сурэтшIыныр икIэсагъ, ащ къыхэкIэу мыщ сызэрэфэкъулаир зелъэгъум нахь сызэрэфищэщтым пылъыгъ.

ТигущыIэгъу илъэси 10 ыныбжьыгъ искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэкIэ щытым зычIахьэм. Ащ илъэситфырэ щеджагъ ыкIи диплом плъыжь ыIыгъэу еджапIэм къычIэкIыгъ. ЕджапIэр къызэриухырэмкIэ ышIыгъэ сурэтэу «Сэтэнай» зыфиIорэмкIэ медаль къыфа­гъэшъошагъ.

Пшъэшъэжъые ныбжьыкIэр сурэтшIынымкIэ зэнэкъокъубэмэ ахэлэжьагъ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыфагъэшъошагъэх. Къэлэ ыкIи республикэ зэнэкъокъухэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдихыгъэх. Урысыем щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэми чанэу ахэлажьэ. ИIофшIагъэхэм осэшIу къызэраратырэм ишIуагъэкIэ «Дунэе кIэлэцIыкIу гупчэу «Артек» зыфиIорэм мыгъэ Алинэ щыIагъ.

— «Артекым» уахътэр гъэшIэгъонэу щызгъэкIуагъ, — игукъэкIыжьхэмкIэ къыддэгуащэ Алинэ. — Ащ ныбджэгъубэ щысиIэ хъугъэ, тапэкIэ къыт­шъхьэпэжьыщт шIэныгъэу щыдгъотыгъэри бэ. Тиуахътэ гъэшIэгъонэу ыкIи шIуагъэ хэлъэу зэрэдгъэкIощтым зэхэщакIохэр пылъыгъэх. Iофтхьэбзэ зэфэ­шъхьафхэмкIэ тимафэхэр баигъэх.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм тигущыIэгъу зафигъэсагъэми, пстэуми анахьэу къыпэблагъэр сурэтшIыныр ары. Алинэ цIыф­хэр ышIынхэр нахь икIас. Ахэм анэмэ гупшысэу акIэлъыр сурэтымкIэ къыгъэлъэгъон елъэкIы. Сурэтэу Алинэ ышIыхэрэм философскэ гупшысэ зэрахэ­лъыр олъэгъу. Зыгорэм тыришIыкIыгъэ закъоу щымытхэу, щыIэныгъэм гупшысэу ригъэшIыгъэхэр ахилъхьэзэ исурэтхэр ешIых. ЦIыфхэм язэфыщытыкIэхэр, гумэкIыгъоу зыхэтхэр, ежь иеплъыкIэкIэ, ахэм хэкIыпIэу яIэхэр исурэтхэм къащегъэлъагъох.

— ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу сызыщеджагъэм зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм тиIофшIагъэхэр агъэхьыщтыгъэх, — къытфеIуатэ Алинэ. — ИлъэсыкIэм ипэгъокIэу елкэм палъхьащт джэгуалъэхэри ащ щытшIыгъагъэх. Анахь дахэу къыхахыгъэхэр ЛIышъхьэм ыцIэкIэ агъэуцугъэ елкэм палъхьагъэх. Ахэм сэ сшIыгъэри ахэфагъ.

Алинэ ыIапэ къычIэкIырэ IофшIагъэхэр ыгу етыгъэу ешIых. Джэгуалъэм идэхагъэ, тешIы­хьэгъэ сурэтым гупшысэу хэлъыр умыгъэшIэгъонхэ плъэкIырэп. Джэголъэ хъурэе цIыкIум пластилиным хэшIыкIыгъэ сурэт тет. Адыгеир къыщыхэгъэщыгъэу ЛIыжъ жэкIэфым пэIошхо щыгъэу тетэлъагъо. ТигущыIэгъу къызэриIуагъэмкIэ, тыри­шIыхьащтыр ежь-ежьырэу къыугупшысыгъ.

Алинэ ыгукIэ зыфэщэгъэ сурэтшIыным гухахъо хигъуатэу, зэлъашIэрэ цIыфхэм ясатырэ пытэу хэуцонэу тыфэлъаIо. Тхьэм ыгу риубытэгъэ гухэлъхэр къыдегъэхъух.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.