IэнатIэм лъыбанэрэр къэошIэжьы

ТхакIоу, драматургэу, артистэу Мурэтэ Чэпай ипьесэу «IэнатIэм игъэрхэм» атехыгъэу «ощхым ор еукъэбзыжьы» зыфиIорэ спектаклэр республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэим ыцIэ зыхьырэм къы­щагъэлъэгъуагъ.

Режиссерэу Нэгъой Инвер спектаклэр икIэрыкIэу ыгъэуцу­жьыгъ. ЩыгъынхэмкIэ сурэтышIыр Даур Людмил, сурэтышIыр Сихъу Рэмэзан.

IофшIэнэу яIэр дэгъоу амы­гъэцакIэрэми, IэнэтIэ иным кIэ­хъопсых. Районым къикIыжьынхэшъ, Мыекъуапэ щыпсэунхэу фаех. КъэшIыныр комедиеу щыт­ми, пьесэр щыIэныгъэм къыхэ­хыгъэу гъэпсыгъэшъ, псынкIэу узыIэпещэ.

Роль шъхьаIэр Ахьмэт Артур къешIы — ар IэнэтIэшхом Iут. Бысымхэм ярольхэм афэгъэзагъэх КIэмэщ Разыетрэ Къэбэхьэ Анзоррэ. Артистхэм хъугъэ-шIагъэхэр IупкIэу къаIуатэх. Рес­публикэм иминистрэхэр, Iэшъхьэтетхэм ащыщхэр нэгум къыкIа­гъэуцох. Артистхэм шIукIэ афэтлъэгъурэр пащэхэм ацIэхэр къырамыIохэми, якъэбархэмкIэ цIыф хэхыгъэхэр къытагъэшIэн зэра­лъэкIырэр ары.

Мурэтэ Рустем, Хьакъуй Ан­дзаур, Бэгъушъэ Анзор, Болэкъо Адамэ ярольхэм куоу ахэхьанхэм­кIэ макIэп къадэхъугъэр. Театрэм иIофшIэн нахь зыхэгъуазэхэкIэ комедиер щыIэныгъэм къыхэхыгъэу зэрэгъэпсыгъэр нахьышIоу нэгум къыкIэуцощт. Пащэм зэрэщытхъугъэхэм, ахъщэ къуалъхьэ зэрэратыгъэм рыкIэгъожьынхэу чIыпIэ зэриуцуагъэхэм, зыфэу­лэугъэхэ пащэм нахь IэнэтIэ ин къызыратым, аIуагъэмрэ ашIа­гъэм­рэ режиссерым гъэшIэгъонэу зэригъэфагъэх, едзыгъохэр щхэных нахь мышIэми, щыIэныгъэм уфагъасэ.

Мурэтэ Чэпай ыгу къытеоу къытхэтыгъэмэ, ыныбжь мэкъуогъум и 12-м илъэс 80 хъущтыгъэ. Артист цIэрыIоу зэрэщытыгъэм дакIоу, театрэм фэгъэхьыгъэу ытхыгъэхэмкIэ IофшIэгъэшхо иIэу тэлъытэ. 2019-рэ илъэсыр теат­рэм и Илъэс. Драматургым

итхыгъэхэм атехыгъэ къэгъэлъэ­гъонхэр Адыгеим икъалэхэм, районхэм ащыкIощтых.

Сурэтыр къэгъэлъэгъоным къы­щытетхыгъ.