Бассейныр къызэIуахыщт

Мэкъуогъум иапэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу къэлэдэсхэм бассейным зыщагъэпскIын алъэкIыщт.

Мы мафэхэм паркым ибассейн псыр рагъахъо. Ащ ущесышъунэу охъуфэкIэ псым къыхагъэхъощт, рагъэхъорэ псыр чъэ зыхъукIэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр къызэIуахыщт.

Бжыхьэм къыщегъэжьагъэу псы зэрымытыгъэ бассейнэу квадрат метрэ мин 27-рэ хъурэм ычIэ апэу къаукъэбзыгъ. Обществэу «Гигиенэм» иIофышIэхэм бассейным къыпэблэгъэ чIыгухэм бамыкIхэр къазэрахэмыхьанхэу щэнаутхэр атыракIагъэх. Бассейным ычIэ зэIэпаххэрэ узхэм зыкъыщамыIэтыным пае Iоф дашIагъ, цыгъохэр къезымыгъэкIолIэщтхэ уцхэр халъхьагъэх.

Къэлэ бассейн закъор ары зыщыбгъэпскIымэ хъунэу къалэм иIэр. Мыщ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъурэ къэгъэнэжьэкIо станциер къыкIэрыт, матрос-къэгъэнэжьакIохэм ащ Iоф щашIэ, ящыкIэгъэ оборудованиер агъэфедэным фэхьазырэу яI. Джащ фэдэу цIыфэу зызгъэпскIыхэрэм медицинэ IэпыIэгъу ящыкIагъэмэ медпостым зыфагъэзэн алъэкIыщт.

Бассейныр къэлэдэсхэми хьакIэхэми якIас, къызэрэзэIуахыщтым ежэх. Гъэ реным Роспотребнадзорым псым изытет еуплъэкIу, ар зэрэкъэбзэщтым лъэплъэ.

(Тикорр.).