И 31-м аухыщт

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» щешIэхэрэ коман­дэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэ­тэ­гъапшэх.

1. «Чайка» — 67
2. «Урожай» — 64
3. «Волгарь» — 58
4. «Черноморец» — 49
5. «Зэкъошныгъ» — 42
6. «Легион» — 41
7. «Спартак» Нч – 40
8. «Биолог» — 37
9. «Динамо» — 31
10. «Спартак» Вл — 30
11. «Мэщыкъу» — 29
12. «Краснодар-3» — 28
13. СКА — 24
14. «Ангушт» — 15
15. «Академия» — 9.

ЖъоныгъуакIэм и 31-м командэхэм яя 28-рэ ешIэгъухэр зэха­щэщтых.

«Зэкъошныгъэр» Краснодар краим ипсэупIэу Прогрессым щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Биологым». Адыгеим иешIакIохэм я 5-рэ чIыпIэр къыдахынымкIэ «Биологым» къышIуахьын фае е «Легионымрэ» «Спартакрэ» чIэнагъэхэр амышIыхэ хъущтэп.

ТшIогъэшIэгъонхэм зэу ащыщ «Зэкъошныгъэм» пчъагъэр зэ­фэдэу зы ешIэгъу нэмыIэми иIа­гъэу илъэс зэнэкъокъур зэримыухырэр. ТекIоныгъэр гъогогъу 14 къыдихыгъ, зэIукIэгъу 13 шIуа­хьыгъ. Къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 32-рэ дидзагъ, «Зэкъошныгъэм» икъэлапчъэ дигъэкIыгъэр Iэгоо 36-рэ. КIэух ешIэгъум сыда къыгъэлъэгъощтыр?