«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу апшъэрэ купым щаухыгъ. 2018 — 2019-рэ илъэс ешIэгъум «Зенит» Санкт-Петербург дышъэр къыщыдихыгъ.

Я 30-рэ зэIукIэгъухэр

ЖъоныгъуакIэм и 26-м командэхэр зэрешIагъэхэр: «Анжи» — «Урал» — 0:2, «Ахмат» — «Ростов» — 1:0, «Динамо» — «Арсенал» — 3:3, «Зенит» — «Енисей» — 4:1, «Краснодар» — «Рубин» — 1:0, «Локомотив» — «Уфа» — 1:0, «Оренбург» — «Спартак» — 2:0, ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0.

«Локомотив» ыкIи «Краснодар» очко пчъагъэу рагъэкъу­гъэр зэфэдиз — 56-рэ. Командэхэр зызэдешIэхэм, «Локомотивым» на­хьыбэрэ зэрихьыгъэм фэшI ятIо­нэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, ты­­жьыныр къыдихыгъ. Европэм ичемпионхэм язэнэкъокъу «Локомотивыр» занкIэу хэлэжьэщт. «Краснодар» пэшIорыгъэшъ зэ­IукIэгъухэр иIэщтых, текIоныгъэр къащыдихмэ, Европэм икомандэ анахь лъэшхэм ахэтэу Кубокым фэбэнэщт.

Гъунэгъу краим икомандэу «Краснодар» джэрзыр Урысыем ятIонэрэу къызэрэщыдихыгъэм фэшI тыфэгушIо.

Хэгъэгум иапшъэрэ куп «Енисей» Красноярск, «Анжи» Махачкала аужырэ чIыпIитIур къызэрэщахьыгъэм къыпкъырыкIэу анахь лъэшхэм къахагъэкIыгъэх. Апэрэ купым апэрэ чIыпIитIур къыщыдэзыхыгъэхэ Тамбоврэ Шъачэрэ якомандэхэр 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум апшъэрэ купым щешIэщтых.

Пчъагъэм хагъэхъонэу тежэ

Урысыем футболымкIэ и Союз ипащэхэм къызэра­IорэмкIэ, апшъэрэ купым командэ 16 нахь зэрэхэмытым егъэгумэкIых.

Командэ 18 — 20 куп ­шъхьаIэм хэтын фаеу алъытэ.

Европэм ихэгъэгухэм язэнэ­къокъухэм командэ 18 — 22-рэ ахэлажьэ. Урысыем футболымкIэ ипащэхэм зэхъокIыныгъэ бащэ ашIыгъ. ЯiофшIагъэ шIуагъэ къызэримыхьыгъэр къагурыIожьыгъ шъхьае, хэукъоныгъэу ашIыгъэм идэгъэзыжьын дэгуIэхэрэп. Зэ­хэщэн Iофыгъохэр шIэхыIоу зэшIуахынхэу тяжэ.
Апшъэрэ купым ешIэгъу макI командэхэм щыряIэр, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ ар лъэшэу къягуао. ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» командэ 14 нахь зэрэхэмытым тегъэгумэкIы.

Мэгугъэх

Апшъэрэ купым я 13 — 14-рэ, апэрэ купым я 3 — 4-рэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр жъоныгъуакIэм и 30-м, мэкъуогъум и 2-м зэдешIэщтых.

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов», «Уфа» — «Томь».

ТекIоныгъэр къыдэзыххэрэ командэхэр апшъэрэ купым 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум щешIэщтых.

«Крылья Советовыр», «Уфа» апшъэрэ купым къыхэнэжьынхэу мэгугъэх. «Нижний Новгород» стадион зэтегъэпсыхьагъэ иI. «Томь» апшъэрэ купым, ­илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, хэтыгъ, Арышъ, зэкIэ командэхэр мэгугъэх текIоныгъэр къыдахынэу. Анахь лъэшхэр, зинасып къыхьыщтхэр шIэхэу къэнэфэщтых.

Европэм и Кубок икъыдэхын хэлэжьэщтхэр: ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», ахэр апэу пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.