АдыгеимкIэ илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъур

ТхылъеджапIэхэм яурысые мафэ ехъулIэу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ сэнэхьат IэпэIэсагъэмкIэ республикэ зэнэкъокъоу «2019-рэ илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъу» зыфиIорэр жъоныгъуакIэм и 23-м щыIагъ. Адыгеим икъэралыгъо программэу «Развитие культуры на 2014 – 2021 годы» зыфиIорэм ишапхъэ къыдыхэлъытагъэу, АР-м культурэмкIэ и Министерствэ ишIэ хэлъэу ар зэхащэгъагъ.

Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIагъ сэнэхьатымкIэ шIэныгъэу ыкIи гуетыныгъэу яIэр гъэунэфыгъэныр, ащ хахъо фэшIыгъэныр ыкIи зыкъегъэIэтыгъэныр, инновационнэ опытым зегъэу­шъомбгъугъэныр, республикэмкIэ тхылъ-еджапIэхэм яспециалистхэм ясэнэхьат зэрэфэкъулайхэм хэгъэхъогъэныр.

Зигъо Iофыгъом муниципальнэ тхылъеджапIэхэм ябиблиотекарьхэр ыкIи ахэм яIофшIэгъу­хэу афэгумэкIыхэрэр щыIагъэх. Ахэм ясэнэхьат хэшIыкIэу фыряIэр къызэрэраIотыкIыгъэм жюрим уасэ фишIыгъ.

Республикэ зэнэкъокъум хэла­жьэхэрэм шIуфэс мэфэкI псалъэ­кIэ закъыфигъэзагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу, УФ-м, Адыгеим ыкIи Ингушетием культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу, зэхэщэкIо комитетым ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт.

Илъэс къэс зэхащэрэ зэнэкъо­къоу «Илъэсым ибиблиотекрь анахь дэгъу» зыфиIорэр респуб­ликэм ищыIэныгъэ икультурнэ хъугъэ-шIэгъэ дахэу ылъытагъ, ащкIэ мэфэкIымкIэ, зипэщэ министерствэм ыкIи министрэу Ю. Ш. Аулъэм ацIэкIэ къызэхэ­хьагъэхэм къафэгушIуагъ, гъэхъа­гъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ. Библиотекарь сэнэхьатыр пчэгум имыт дэдэми, ар цIыфымрэ тхылъымрэ зэзыгъэшIухэу, зэрэзыгъашIэхэу зэрэщытыр кIигъэтхъыгъ. Зэнэкъо­къум хэлажьэрэ пэпчъ ышIагъэм ишIуагъэ къызэрекIыщтыр, дэгъу­мэ анахь дэгъури къызэрэщыхэщыщтыр къыIуагъ, къэблэгъэгъэ тхылъеджапIэхэм яобщероссийскэ мафэкIэ къафэгушIуагъ.

Ащ къыкIэлъыкIоу АР-м культурэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр IофшIэгъэ дэгъу зиIэхэ Iэшъхьэтетхэу, Лъэпкъ тхылъ­еджапIэм ипащэу Къыкъ Бэлэ, рес­публикэ ныб­жьы­кIэ тхылъеджапIэм идиректорэу ХьакIэмыз Мадинэ ыкIи Ас­къэлэе къоджэ тхылъеджапIэм ибиблиотекарэу ГъукIэлI Нэфсэт аритыжьыгъэх.

Республикэ зэнэкъокъум мы илъэсымкIэ къалэхэу Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ ыкIи респуб­ликэм ирайони 7-мэ къарыкIыгъэ биб­лиотекарь нэбгыри 9 хэлэжьагъ.

Ахэр Адыгэкъалэ игупчэ тхылъеджапIэ обслуживаниемкIэ иIофышIэу, апшъэрэ библиотечнэ гъэсэныгъэ зиIэу, илъэс 35-рэ хъугъэу Iоф зышIэрэ Джандар Рим, къалэу Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу тхылъеджапIэ иIофышIэу, илъэси 3 хъугъэу Iоф зышIэрэ Ксения Гордиенкэр, Джэджэ районымкIэ станицэу Келермесскэм ичIыпIэ тхылъеджэпIэ къу­тамэу N 6-м ибиблиотекарэу Марина Черкашинар, Кощ­хьэблэ районымкIэ Блащэпсынэ къоджэ тхылъеджапIэу N 1-м ипащэу, апшъэрэ гъэсэныгъэ зиIэу, илъэс 30 хъугъэу мыщ Iоф щызышIэрэ Къащый Аминат, Красногвардейскэ районымкIэ Хьатикъое къоджэ тхылъеджапIэу N 16-м ибиблиотекарэу, апшъэрэ гъэсэ­ныгъэ исэнэхьаткIэ зиIэу, илъэс 15 хъугъэу Iоф зышIэрэ Ирина Подолян, Мыекъопэ рай­онымкIэ Красноульскэ тхылъ­еджа­пIэм ибиблиотекарэу, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу А. Б. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэр къэзыухыгъэу, илъэси 9 хъугъэу Iоф зышIэрэ Милена Хмеленкэр, Тэхъутэмыкъое районымкIэ Инэм кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ибиблиотекарэу, гурыт гъэсэныгъэ сэнэхьатымкIэ зиIэу, илъэс 11 хъугъэу Iоф зышIэрэ Чэлэбый Мариет, Теуцожь районымкIэ Аскъэлэе къоджэ тхылъеджапIэм ибиблиотекарэу, илъэс 32-рэ хъугъэу Iоф зышIэрэ ГъукIэлI Нэфсэт ыкIи Шэуджэн районымкIэ къутырэу Мамацевым дэт чIыпIэ тхылъеджапIэм ипащэу, гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ зиIэу, илъэ­си 3 хъугъэу Iоф зышIэрэ Любовь Еленик.

Мыхэр лъэныкъуиплIыкIэ зэнэкъокъугъэх: Визитнэ карточкэр – «Библиоличность»; Интеллектуальнэ разминкэр; «Библиотекэр – культурнэ-зы­гъэпсэфыпIэ гупч» зыфиIорэмкIэ зыкъыраIотыкIыныр; театрэм и Илъэс къыдыхэлъытагъэу «Сэ сикIэсэ литературнэ героир» зыфиIорэр.

Республикэ зэнэкъокъоу «2019-рэ илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъу» зыфиIорэм иIоф­шIагъэ жюри зэтегъэпсыхьагъэм уасэ фишIыгъ. Ащ итхьамэтагъ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ идиректорэу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къыкъ Бэлэ, Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ипащэу Елена Демьянковар, Адыгэ рес­публикэ хэушъхьафыкIыгъэ тхылъ­еджапIэу хьафизэхэм атегъэ­псыхьагъэм идиректорэу Ирина Корниенкэр, Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм ипащэу ХьакIэмыз Мадинэ ыкIи Лъэпкъ тхылъеджапIэм инаучнэ-методическэ отдел ипащэу Светлана Волощук осэшI купым хэтыгъэх.

Зэнэкъокъум хэлажьэрэ пэпчъ иIофшIагъэ, игупшысакIэ, исэнэхьат зэришIэрэм жюрим хэтхэм балли 5-кIэ уасэ раты­щтыгъ. Сыхьат заулэм къыкIоцI нэбгыри 9-м яамал къызэрихьэу Iоф ашIагъ, хэти лъэныкъо пэпчъкIэ балл пчъагъэу иIэр зызэха­гъэхъожьым анахь чанхэри къэ­нэфагъэх:

а I-рэ чIыпIэр Джандар Римэ – Адыгэкъалэ и «ЦБС», я II-рэ чIыпIэр Марина Черкашинам – Джэджэ районымкIэ Келермесскэ къоджэ тхылъ­еджапIэм ибилиотекарь, я III-рэ чIыпIэр Къащый Аминат – Кощхьэблэ районымкIэ Блащэпсынэ къоджэ тхылъеджапIэм ипащэ афагъэшъошагъэх.

Республикэ зэнэкъокъоу «2019-рэ илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъу» икIэух зэфэхьысыжьхэм жюрим ащ текIоны­гъэр къыщыдэзыхыгъэхэр ыкIи зэкIэ хэлэжьагъэхэр дипломхэмкIэ, ахъщэ шIухьафтынхэмкIэ щыхигъэунэфыкIыгъэх. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Джандар Римэ Москва библиотекарьхэм я Всероссийскэ зэнэкъокъоу щыIэщтым кIощт ыкIи хэлэжьэщт.

Мамырыкъо Нуриет.