ЯеплъыкIэ зыщагъэгъозэнэу…

Финансхэм япхыгъэ фэIо-фашIэхэм ащыщэу Адыгеим щыпсэухэрэм, къэлэдэсхэми, къоджэдэсхэми нахь къызIэкIэгъэхьэгъуае афэхъурэр, лъэхъаным къыздихьыгъэ шIыкIэхэм, Интернетым Iоф зэрашIэрэм егъэразэхэмэ къыраIотыкIын амал яIэ хъугъэ.

Урысые Банкым Къыблэ шъолъырымкIэ и ГъэIорышIапIэ республикэм социологическэ ушэтынхэр щызэхищагъэх, «Финансовая доступность для населения» ащ зэреджагъэхэр. Финансхэм афэгъэзэгъэ организациехэм Iоф зэрашIэрэм, цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм егъэразэхэмэ зэрагъэшIэныр ары гухэлъ шъхьаIэу яIэр. УишIоигъоныгъэ алъыбгъэIэсы пшIоигъомэ анкетэм упчIэу итхэм джэуапхэр яптыжьынхэу ары ныIэп ищыкIагъэр, ащ охътабэ ыхьыщтэп.


— Адыгеим ипсэупIэ пэпчъ, анахь чыжьэу гупчэм пэIудзыгъэхэми, узэкIолIэгъуаехэми, финансхэмкIэ фэIо-фашIэхэр ыгъэцакIэхэу зы чIыпIэ нэмыIэми иIэн фае, — къыIуагъ Урысыем и Банк Къыблэ шъолъырымкIэ и ГъэIорышIапIэ и Лъэпкъ банк и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэгорэ Сергей Самойленкэм. – ЦIыфхэм мы лъэныкъомкIэ нахьыбэ къагурыIоу ыкIи агъэфедэшъоу шIыгъэным, финанс­хэмкIэ фэIо-фашIэхэр нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу афэхъуным, банкым икартэ агъэфедэшъуным япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьыгъэхэм ащыщ.
Мыщ фэдэ ушэтынхэр Къыблэ ыкIи Темыр Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ясубъектхэм зэкIэми ащэкIо, жъоныгъуакIэм и 20-м рагъэжьагъ, мэкъуогъум и 7-м аухын гухэлъ яI. Ащ къыгъэлъэгъогъэ пстэури муниципальнэ образованиехэм ягупчэхэм апэIудзыгъэу, екIолIэгъуаеу щыт псэупIэу цIыф макIэ зыдэсхэм финансхэмкIэ фэIо-фашIэхэр икъу фэдизэу алъыгъэIэ­сыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ проектым къыщыда­лъытэщт.