Псауныгъэм игъэпытапI

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ марафонэу кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым, районхэм якъулыкъушIэхэр, физкультурэм пыщагъэхэр хэлэжьагъэх. Марафоныр рагъэжьэным ыпэкIэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спорт зэIукIэгъум къыри­хьылIагъэхэм къафэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынэу афиIуагъ.

Мыекъуапэ иурамхэм кушъхьэфачъэ­хэмкIэ километрэ 28-рэ къащакIугъ. КъумпIыл Мурат, Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Ирина Журба, Елизавета Арчибасовар, нэмыкI спортсменхэри марафоным щытлъэгъугъэх. Правительствэм икъулыкъушIэхэу Сапый Вячеслав, КIэрэщэ Анзаур, Мэрэтыкъо Рустем, Мырзэ Джанбэч, Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, фэшъхьафхэри нэплъэгъум итыгъэх. Тэхъутэмыкъое, Красногвардейскэ районхэм къарыкIыгъэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу Осмэн Альберт къызэрэтиIуагъэу, марафоныр цIыфхэм ашIогъэшIэгъон.

Унагъохэр, кIэлэцIыкIухэр бэ хъущтыгъэх. Къэралыгъо Думэм идепутатэу Хьасанэкъо Мурат анахьэу къыхигъэщыгъэр дзюдомкIэ, самбэмкIэ банэхэрэр, атлетикэ онтэгъум, атлетикэ псынкIэм, нэмыкI спорт лъэпкъхэм апыщагъэхэр марафоным зэрэщызэIукIагъэхэр ары.

Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Валентин Жуковым илъэс 95-рэ ыныбжь. Апэ итэу зы къекIокIыгъом ар хэлэжьагъ, зэкIэми анахьыжъыгъ. Богдан Прокопен­кэмрэ Артур Карагалиевымрэ анахьыкIэх, илъэситIу ныIэп аныбжьыр. Спорт унагъохэм къа­хэпхыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ. Марина Васильевар Мыекъопэ гандбол командэу «Агу-Адыифым» щешIэ, ишъхьэгъусэу Руслъан медицинэм иIофышI. ЯсабыитIу ягъусэу марафоным чанэу зыкъы­щагъэлъэгъуагъ.

Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ ипащэу Анатолий Лелюк анахьыжъым, анахьыкIэхэм, спорт унагъоу къыхэдгъэщыгъэм афэгушIуагъ, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

— Илъэс къэс марафоным хэлажьэхэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм тегъэгушIо. КIэлэцIыкIухэри, зыныбжь хэкIотагъэхэри Iофтхьабзэм щызэIукIагъэх. Кушъхьэфэчъэ спортым имыза­къоу, нэмыкI спорт лъэпкъхэмкIи зэIукIэгъухэр зэхэтщэщтых. Спортым цIыфхэм япсауныгъэ егъэпытэ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Марафоным щызэIукIагъэхэр гущыIэгъу зэфэхъугъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх. Зэхахьэм нэбгырэ минрэ шъищырэм къыщымыкIэу хэлэжьагъ. Ар блэкIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, хэпшIыкIэу нахьыб.

ЕмтIылъ Нурбый.