ЗэгурыIоныгъэр – текIоныгъэм ылъапс

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Ангушт» Назрань – 2:0.
Адыгэ республикэ стадионым жъоныгъуакIэм и 24-м щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: С. Смирнов – Кисловодск, В. Бочков – Шъачэ, А. Гурбалов – Краснодар.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Черов, Бровчук, Катаев, Кирьян, Белов, Ещенко, Ахмедханов, Къонэ, Iащэ, Кадимов (Мамонов, 67).
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Iащэ – 19, Къонэ – 33, «Зэкъошныгъ».«Ангушт» ауж къинэхэрэм ащыщми, ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ. КъэлэпчъэIутэу Х. Хам­­хоевыр, Б. Алиевыр, нэмыкIхэри къахэщыгъэх. ЕшIакIохэр апэкIэ лъыкIотэнхэмкIи, зэхэщэн IофыгъохэмкIи хэкIыпIэхэр къагъотых, гуетыныгъэ ин ахэлъ. «Зэкъошныгъэр» текIоныгъэм ишъыпкъэу фэбэнагъ. Тофик Кадимовым ыпэкIэ ытыгъэ Iэгуаом Iащэ Анзор лъычъагъ. УхъумакIохэр ыкIыб щыIэхэу Анзор къэлэпчъэ­Iутым ылъэныкъокIэ плъагъэ, къызэтеуцуи лъэшэу Iэгуаом еуагъ, хъагъэм ридзагъ – 1:0.

А. Iащэм ригъажьи, тиешIа­кIохэр апэкIэ лъыкIотагъэх, ау «Ангушт» иухъумакIохэм ашIокIыгъэхэп. Тазыр ешIапIэм дэжь щытэу Къонэ Амир Iэгуаор къызы­IэкIахьэм, ошIэ-дэмышIэу лъэшэу къэлапчъэм дэуагъ. Къэлэпчъэб­гыкъум къыгъэлъэтэгъэ Iэгуаор хъагъэм ыкIоцI щычэрэгъугъ – 2:0.

ТикъэлэпчъэIутэу Д. Гиголаевыр, ухъумакIохэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэх.

Пресс-зэIукIэр

— ЕшIакIохэм пшъэрылъэу афэтшIыгъэр агъэцэкIагъ. Опыт зиIэхэр ешIапIэм къисщыгъэхэп – нахь ныбжьыкIаIохэр зэнэкъо­къум хэлэжьэнхэм фэшI. «Ангушт» бэрэ ыпэкIэ къилъыщтыгъ. Тэ текIоныгъэр къыдэтхын фэягъэ. ИлъэсыкIэ ешIэгъум тызэрэхэлэжьэщтми непэ тегупшысэ, — къыIуагъ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый.

«Ангушт» итренер шъхьаIэ иIэнатIэ IукIыжьыгъ. Пресс-зэIу­кIэм командэм щыщ къэкIуагъэп.

ЕшIэгъухэр

ЖъоныгъуакIэм и 24-м купэу «Къыблэм» зэрэщешIагъэхэр.
«Академия» — «Краснодар-3» — 0:3 (ешIагъэхэп), «Легион» — «Урожай» — 0:0, «Мэщыкъу» — «Спартак» Нч – 1:1, «Спартак» Вл – «Волгарь» — 0:2, «Чайка» — «Биолог» — 5:1, «Динамо» — «Черноморец» — 0:4.

ЗэIукIэгъухэр

31.05
«Ангушт» — «Динамо»
«Биолог» — «Зэкъошныгъ»
«Волгарь» — «Легион»
СКА – «Чайка»
«Спартак» Нч – «Спартак» Вл
«Черноморец» — «Мэщыкъу».
Илъэс ешIэгъур жъоныгъуакIэм и 31-м купэу «Къыблэм» ща­ухыщт.

Сурэтым итхэр: «Зэкъошныгъэр» «Ангушт» дешIэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.