Дарья Шопинам лъэхъух

Чэщ-мэфиплI хъугъэу Шопин зэшъхьэгъусэхэу Иринэрэ Анд­рейрэ гумэкIыгъошхо хэтых. Илъэс 16 зыныбжь япшъэшъэ­жъыеу Дарье жъоныгъуакIэм и 24-м къыщегъэжьагъэу агъо­тыжьырэп.


ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, аужырэу Дарье зыщалъэгъугъэр зыщеджэщтыгъэ Мыекъопэ ЛИЦЕЕУ N 34-р ары. Мафэм сыхьатыр 12-м такъикъ 11-кIэ ежьагъэу еджапIэм къычIэкIы­жьыгъ, ау унэм ыгъэзэжьы­гъэп. Адыгэ къэралыгъо университетым волейболымкIэ зигъэсэнэу кIонэу щытыгъ, ау ащи щалъэгъугъэп. АР-м ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм лъыхъун Iофтхьабзэхэр зэра­хьэх. Ахэм анэмыкIэу мы Iофтхьабзэм къыхэлажьэх Дарье иIахьыл-гупсэхэр, инэIуа­сэхэр. Пшъэшъэжъыем исурэт зытешIы­хьэгъэ ыкIи къызэрэп­шIэжьын плъэкIыщт тамыгъэу иIэхэр зы­тетхэгъэ тхьапэхэр волонтерхэм къырахьакIых, подъезд чIэхьагъухэм, пкъэухэм арагъэпкIых, социальнэ сетьхэм къырагъахьэх, мыщ епхы­гъэу къэбар горэ ашIэмэ, макъэ къарагъэIунэу къяджэх.

Дарья Шопинар илъэгагъэкIэ гурыт, ынэхэр уцышъох, ышъхьац фыжьышъу, ынапэ къыхэщэу лыпцIэхэр тетых. Гъончэдж шIуцIэ, джэнэ фыжь ыкIи Iэшъхьэ зыпыт кофтэ шхъуантIэ щыгъыгъэх. Шъо плъыжьыр ыкIи ежьашъор зыхэдэгъэхэ Iалъмэ­къыр ыIыгъыгъ.

Волонтерхэр, лъыхъун къэгъэнэжьын отрядэу «Лиза Алерт» зыфиIорэм, «Шыу Хасэм» хэтхэри Iофтхьабзэм чанэу хэлажьэх. Шым тесхэу ахэм мэзгъэхъунэ чIыпIэу Мэздахэр, Лабэ ыкIи Къурджыпс янэпкъхэр къызэпакIухьэх.

Профсоюзхэм яреспубликэ организацие итхьаматэ игуадзэу Хьаткъо Алый къызэриIуагъэмкIэ, Шопинхэм яунагъо дэгъоу ешIэ, егъэныбджэгъух. Дарье яти, яни Адыгэ къэралыгъо университетым щэлажьэх, шъхьэкIафэ зыфашIырэ ыкIи щысэ зытырахырэ унагъу.

ЗэкIэми ягугъапIэр пшъэшъэжъыер псаоу къа­гъотыжьынэу ары. Мыщ фэгъэхьыгъэу къэбар горэ шъуIэкIэлъ хъумэ Дарье янэу Иринэ иномерэу 89094701041-м ыкIи ятэу Андрей иномерэу 89034654210-м шъуафытеонхэ шъулъэкIыщт.

Дарья Шопинам илъыхъун епхыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэр зэкIэ Мыекъуапэ иурамэу Подлесная 3а-м щызэрэугъоих.

КIАРЭ Фатим.