Къэралыгъо IэпыIэгъур зыфэдэщтыр

ЖъоныгъуакIэм и 26-м, мы тхьаумафэм, Урысыем ипредпринимательствэ и Мафэ хагъэунэфыкIыщт. Ащ ипэгъокIэу Адыгеим Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щэкIох. АР-м экономикэ хэхъоныгъэ­хэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым къэралыгъо IэпыIэгъу етыгъэныр ары анахьэу ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр. Ежь министерствэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм адыряIэхэ зэпхыныгъэхэмкIэ АР-м и Комитет, хэбзэIахьхэмкIэ къулыкъум яспециалистхэм, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу ягъэгъо­тыгъэным епхыгъэхэ Iофтхьабзэхэр зэшIозыхырэ организацие зэфэшъхьафхэм яIофы­шIэхэм график гъэнэфагъэм тетэу муниципальнэ образованиехэр къакIухьэх.

Районхэм ыкIи къалэхэм япредпринимательхэр къызэрагъэблагъэхэрэ зэхэсыгъохэр бизнес цIыкIум е гурытым пылъхэм мы уахътэм къэралыгъом IэпыIэгъоу къаритын ылъэ­кIыщтыр ары анахьэу зыфэгъэ­хьыгъэхэр.

Министерствэм тызэрэщигъэ­гъозагъэмкIэ, фэгъэкIотэнхэр къызщыдэлъытэгъэ лизингыр зы лъэныкъоу зигугъу ашIыхэрэм ащыщ. Урысые Федерацием къыщыдагъэкIыгъэ оборудованиер къыхэзыхыхэрэм апае проценти 6, IэкIыб хэгъэгум къыщашIыгъэр къэзыщэфы зышIоигъохэмкIэ проценти 8 ащ къыщыдэлъытагъ. Джащ фэдэу оборудованиеми ар къэзышIыгъэми якъыхэхынкIэ шэпхъэ гъэнэфагъэ къыгъэуцурэп, ар предпринимателым къызщыратыжьырэм ыуж мэфэ 30 тешIэмэ чIыфэр ытыжьынэу ригъэжьэн фит. НэмыкI фэгъэкIотэнхэри мы къэралыгъо IэпыIэгъум къы­щыдэлъытагъэх.

Мыхэм ыкIи нэмыкIхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъохэр Кощхьэблэ, Шэуджэн, Теуцожь, Красногвардейскэ ыкIи Тэхъу­тэмыкъое районхэм, Адыгэкъалэ ащызэхащэгъахэх. Предпринимательхэм я Мафэ текIыгъэми а IофшIэныр зэпагъэужьыщтэп, къихьащт тхьамафэм Мыекъуа­пэрэ Мыекъопэ районымрэ япредпринимательхэм аIукIэщтых.

ХЪУТ Нэфсэт.