Гъогу мафэ шъутехь!

Зэрэхэгъэгу фэдэу, непэ республикэм иеджапIэхэм ащымэфэкIышху. Мыгъэ ахэм къачIэкIыхэрэм аужырэ одыджыныр къафытеуагъ. Я 11-рэ классыр нэбгырэ 1645-мэ къаухы.

Ахэм ахэтых Всероссийскэ творческэ IофшIэнхэм ахэлэжьагъэхэр, олимпиадэхэм ащытекIуагъэхэр, спортымкIэ ыкIи искусствэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъэгъэ дэгъухэр зышIыгъэхэр, джэгукIэу «Умницы и умники» зыфиIорэм хэлажьэхи, финалым нэсыгъэхэр.

Я 9-рэ классыр мыгъэ нэбгырэ 4500-м ехъумэ къаухы. Ахэм ащыщхэм еджэ­ныр я 10-рэ классым щылъагъэкIо­тэщт, адрэхэр сэнэхьат зыщызэрагъэгъотыхэрэ профессиональнэ гурыт еджапIэхэм ачIэхьащтых.

Еджэгъу илъэсхэр псынкIэу кIуагъэх. Непэ еджапIэм къычIэкIырэ кIэлэкIэ ищыгъэхэмрэ пшъэшъэ зэкIужьхэмрэ илъэси 10-кIэ узэкIэIэбэжьмэ цIыкIу дэдэхэу апэу яеджапIэ къэкIуагъэх, якIэлэегъаджэ IукIагъэх, етIанэ шIэныгъэм игъогу тетхэу илъэсхэр зэкIэлъыкIуагъэх, уахътэр псынкIэу кIуагъэ.

Джы ныбжьыкIэхэм къызэрыкIоу щымыт ушэтынхэр къяжэх. Илъэсым къыкIоцI кIэлэеджакIохэм экзаменхэм зафагъэхьазырыгъ. Пшъэрылъ шъхьаIэу джы яIэр яшIэныгъэхэр къагъэшъыпкъэ­жьынхэр ары.

ЗэкIэ ныбжьыкIэхэу еджапIэхэм къа­чIэкIыхэрэр гъогу мафэ техьанхэу тафэ­лъаIо!

Сихъу Гощнагъу.

Сурэтыр «АМ»-м ихъарзынэщ къыхэтхыгъ.