Хэлажьэ зышIоигъохэр зэкIэ рагъэблагъэх

2019-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 25-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м ныбжьыкIэ Iофтхьабзэу «Запуск цифровых воздушных змеев» зыфиIорэр къалэу Мыекъуапэ игупчэу В. И. Лениным ыцIэкIэ щытым щыкIощт. Ар зыфэгъэ­хьыгъэр Адыгэ Республикэр цифрэ эфир къэтыным зэрэтехьэрэр ары.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых «цифровой» волонтерхэр, олимпийскэ чемпионхэу тиреспубликэ щыпсэухэрэр, культурэм, искусствэм яIофышIэхэр, зэлъашIэрэ журналистхэр, хэбзэ къулыкъухэм ялIыкIохэр. Республикэ общественнэ организациеу «Федерация тхэквондо ИТФ» зыфиIорэм ипрезидентэу Елена Самоделкинар ягъусэу «цифровой зарядкэ» зэхащэщт, аналог къэтынхэр зэрэзэпагъэущтхэм зэрэфэхьазырхэм итамыгъэу ар рекIокIыщт. Ащ нэужым Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм телеканалхэм ялоготипхэр, джащ фэдэу «цифровой хьампIырашъокIэ» зэджагъэ­хэр, шъолъырэу тызщыпсэурэм ыцIэ атетхагъэу «ошъогу блэкIэ» заджэхэрэм афэдэу 22-рэ ошъогум датIупщыещт.

Мы Iофтхьабзэр ыпкIэ хэмы­лъэу канал 20 зэратIупщыщтым ыкIи лъэхъа­ныкIэм – цифрэ эфир къэтыным тызэрэхахьэрэм итамыгъэу щыт. Ащ къы­хэкIэу Урысыем ишъолъыр 35-мэ а мэфэ дэдэм джащ фэдэ Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых.

ЗэхэщакIохэм мы Iофтхьабзэм хэлажьэ зышIоигъохэр зэкIэ рагъэбла­гъэх.