Францием ищыIэныгъэ рипхыгъэми…

ЦIыфым мурад гъэнэфагъэ зыфигъэуцужьэу, теубытагъэ хэлъэу ащ екIуалIэмэ, игухэлъхэр къызэрэдэхъущтхэр джыри зэ къэзыушыхьатыжьыхэрэм ащыщ предпринимателэу зигугъу къэтшIымэ тшIоигъор.

НатIэкъо Заур Францием гъэсэныгъэ щызэригъэгъотыным, Мыекъуапэ щыпсэухэрэм анахь якIэсэ хьалыгъугъэжъапIэ къызэIуихыным икIэлэгъум егуп­шысэщтыгъэп, ау ежь иунаеу бизнес иIэным сыдигъокIи кIэхъопсыщтыгъ. Ар Мыекъуапэ къыщыхъугъ, щапIугъ. Гурыт еджапIэу N-у 22-р къызеухым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, ащыгъум институтыгъ, экологиемкIэ ифакультет туризмэм епхыгъэ сэнэхьатыр щызэригъэгъотынэу чIэхьэгъагъ.

А уахътэм МКъТИ-м зиу­шъомбгъущтыгъ, IэкIыб къэралхэм яеджапIэхэм зэпхыныгъэхэр адыриIэхэу, ахэм ястудентхэр мыщ щеджэнхэу къагъакIощтыгъэх, тэтыехэр ежьхэм адэжь кIощтыгъэх. Заур анахь дэгъоу еджэхэрэм зэращыщыгъэм къыхэкIэу, ащ фэдэ студент зэхъожьыным къыхиубы­тэнэу хъугъэ. ГъогогъуитIурэ Германием щыIагъэу, ящэнэрэу Францием агъэкIуагъ…

Джа кIогъур ары Заур ищыIэныгъэ нэмыкI гъогу тезыщагъэ­ри, мы къэралыгъом ищыIэныгъэ езыпхыгъэри.

— Франциер сыгу хэпкIагъэу, сымыгъэзэжьымэ сыщымыIэ­шъущтэу къысшIошIэу сыкъэ­кIо­жьы­гъагъ, — къеIуатэ ащ. — Ащ сыщеджэнэу, Iоф щысшIэнэу ыкIи къэнагъэм сыщыпсэунэу теубытагъэ сшIи, къыкIэлъыкIорэ илъэ­сым згъэзэжьыгъагъ.

Париж дэт университетэу «Val-de-Marne» зыфиIорэм экономикэмкIэ ифакультет чIэхьажьи ари дэгъу дэдэкIэ къыухыжьыгъ. Джыри Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ институтым щеджэзэ французыбзэр зэригъэшIэнэу ыуж зэри­хьагъэр Францием зэ­кIом къышъхьапэжьыгъ, ащ изэгъэшIэни лъигъэкIуати, непэ урысыбзэм нахь мыдэеу рыгущыIэн ылъэкIынэу хъугъэ.

Университет ужым Париж иаэропортэу Францием иапэрэ президентыгъэу Шарль-де-Голь ыцIэ зыхьырэм Iоф щишIэнэу Iу­хьагъ. Мыр къэралыгъуабэ зэзыпхырэ дунэе аэропорты­шхоу зэрэщытыр къыдэплъы­тэмэ, адыгэ кIалэм ащ Iоф зэрэщишIагъэр бгъэшIэгъонэу щыт. Ежь Заур ащ Iухьанэу зэрэхъугъэм къытегущыIэзэ, инасып къыхьыгъэу ары зэриIорэр, зыпарыми ишIушIэгъэ­шхо хилъагъорэп.

2006-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2012-рэ илъэсым нэс ащ Iутыгъ. Нэбгырабэ зыкIэхъопсырэ IофшIэнэу ыгъэцакIэрэм охътабэ тырегъэкIуадэми, къин къыфэхъущтыгъэп, пытэу коллективми хэуцон ылъэкIыгъагъ, гухахъуи хигъуатэщтыгъ. Арэу щытми, ежь иунэе Iоф зэхищэныр ыгукIэ зыдиIыгъ зэпытыгъ. Сыдми зы Iоф горэ къызэIуихымэ хъунэуи арэп ышъхьэ илъыгъэр. Франциеу илъэс пчъагъэм зыщыпсэурэм ыцIэ чыжьэу зыгъэIугъэхэм ащыщ хьалыгъугъэжъэным ежьыри зыIэпищагъэу, ащ зыфигъазэмэ шIоигъуагъ.

2012-рэ илъэсым джыри зэ Заур ищыIэныгъэ нэмыкI шъып­къэу зызэрихъокIыгъ. Аэропортэу зыIутыгъэм къыIукIыжьи, зыкIэхъопсырэ Iофым ыуж ихьагъ. Францием сэнэхьат щызэмыгъэгъотыгъэу хьалыгъу­гъэжъапIэм Iоф щыпшIэнэу уаштэщтэп, хьалыгъуи уагъэгъэ­жъэщтэп. Заур французскэ гастрономием иапшъэрэ еджапIэу «Ferrandi» зыфиIорэм щеджэнэу къыхихыгъ. Анахь агъэлъапIэу, нэбгырабэ чIэхьа­нэу зыкIэхъопсырэ ыкIи зэкIо­лIэрэ еджапIэу ар щыт, Париж зыдэтыр. Ащ чIэхьэгъуае хъугъэ. Уахътэр ымыгъакIоу IофышIэ зыштэн хьалыгъугъэжъапIэ къин­кIэ къыгъотыгъ, чэщ-зымафэм щыщэу сыхьат 14 — 16 ащ щылажьэзэ сэнэхьатым дэгъу дэдэу зыщигъэгъозагъ.

Къин ылъэгъугъэми, рихьы­жьэрэр ыкIэм нигъэсын, игу­хэлъ­хэм теубытагъэ хэлъэу якIо­лIэн шэнэу иIэр пстэумэ атекIуагъ. ЕджапIэм чIэхьагъ ыкIи дэгъу дэдэкIэ къыухыгъ. Ащ къычIэкIыхэрэр IэкIыб къэралхэм Iоф ащашIэнэу арагъэб­лагъэх. Заур ежь нэмыкIэу джыри нэбгыри 9-мэ къыдау­хыгъ, дипломхэр къызаратыжьхэм егъэблэгъэ тхылъхэри къадыратыгъагъэх.

— Францием сэ сыфаеу сыкIогъагъэ нахь мышIэми, а уахътэм сыгу Мыекъуапэ къэсыдзыжьыгъагъ, — ыIуагъ ащ. — Лъэшыщэу къэIуагъэу къызшIошIын щыIэнкIи хъун, ау сыкъызщыхъугъэ къэлэ цIыкIоу сянэ-сятэхэр, сигупсэхэр, синыбджэгъухэр зыдэсхэм сыкъы­фэзэщыгъагъ. ЕтIани, зыгорэм Iоф фэсшIэнэу сыфэягъэп, сэ сибизнес ыуж сихьанэу сызэгоутыщтыгъ.

Заур ишъхьэгъусэу Алис француженк, Париж къыщы­хъугъ, щапIугъ, щеджэнэу ыкIи щыпсэунэу гухэлъ иIэу мы къэ­ралыгъом зегъэзэжьыр ары къызызэрэщагъэхэр. Ащыгъум зэгорэм Адыгеим къызэдагъэзэжьынэу хъуным тIумэ язи егупшысэщтыгъэп, ау уахътэр зытешIэм, Заур ыгу ихэку цIыкIу къыгъэзагъ. Алис ишъхьэгъу­сэ ыуж къихьи Адыгеим къэ­кIуагъ. 2014-рэ илъэсым къыщыублагъэу Мыекъуапэ щэпсэух, сабыищ зэдапIу.

НатIэкъо Заур ыгъэпсыгъэ хьалыгъугъэжъапIэу «Жак Андрэ» зыфиIорэм хьаджыгъэм хэшIыкIыгъэ гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэмрэ IэшIу-IушIухэмрэ къыщашIых. ХьалыгъугъэжъапIэр «пекарня полного цикла» зыфаIорэм фэд, продукциер зыхашIыкIыщтыри, ыкIоцI далъхьащтыри, нэмыкIэу рахьылIэщтыбэри ежьхэм ежь-ежьырэу къа­шIых, къыдагъэкIырэри а чIыпIэ дэдэм щыIуагъэкIыжьы, ущышхэн плъэкIынэуи щыт.

ЦIыфыбэ зэуалIэу, зэкIэми зэлъашIэхэрэм пекарнер ащыщ. ИкIэлэегъэджагъэу, мы сэнэхьатым фэзгъэсагъэм ыцIэ фиусы­жьыгъэу ары къызэрэтиIуагъэр.

— Уикруасанхэр Францием зэрэщашIырэ шIыкIэ дэдэм тетэу ори къыдэогъэкIыха? — теуп­чIыгъ Заур.

— ЗэкIэ къыдэдгъэкIырэр Францием шIыкIэу щагъэфедэхэрэм адиштэнхэм тыпылъ, — ыIуагъ ащ. – Ау етIани тэ тадэжь нахь агу щырихьырэри къыдэтэлъытэ. ГущыIэм пае, Францием круасанхэм зыпари акIуацIалъхьэрэп. Аущтэу пшIымэ, мыщ щыIукIырэп.

Заур хьалыгъугъэжъэ сэнэхьат зэригъэгъоти, ибизнес ыгъэпсыгъэ къодыеп. Ар мы Iофым илъэгапIэхэм анэсыгъ, хьалыгъум, хьаджыгъэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм ятехнологие хэшIыкI ин фызиIэ специалистэу, зиеплъыкIэ къыдалъытэу, зэупчIыжьыхэрэм ясатыр хэуцуагъ. Ащ ишыхьат «Пищевая индустрия» зыфиIорэ Дунэе форумым къыдыхэлъытагъэу хьалыгъугъэжъэнымкIэ я VII-рэ чемпионат мыгъэ къа­лэу Красноярскэ зыщызэхащэм ащ ижюри зэритхьамэтагъэр.

Францием, Германием ыкIи Урысыем мы лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэ инхэр ащызышIыгъэ­хэр зыхэхьагъэхэ жюрим тичIыпIэгъу кIалэ пэщэныгъэр дызэрихьанэу зэрагъэнэфэгъагъэм тырэгушхо, гухахъо зыхигъуатэу, икIэсэ Iофэу зыпылъым зиу­шъомбгъунэу тыфэлъаIо.

ХЪУТ Нэфсэт.