Сомэ миллион 60 къыфатIупщыщт

Урысыем икъэлэ цIыкIухэм ыкIи тарихъ мэхьанэ зиIэ псэупIэхэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэ яIэ хъуным фытегъэпсыхьэгъэ проектхэу къагъэхьазырыгъэхэм язэнэкъокъу зэхащэгъагъ.

Мыгъэ ятIонэрэ зэрэзэхащэрэр, Лъэпкъ проектэу «Жилье и городская среда» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъ. Зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзы­хыхэрэм аратынэу сомэ миллиарди 5 агъэнэфэ­гъагъ. Нэбгырэ мини 100-м емыхъоу зыдэс къэлэ цIы­кIухэмрэ тарихъ мэхьанэ зиIэ псэупIэхэмрэ ащ хэлажьэхэрэр, къэлэшхохэмрэ административнэ гупчэхэмрэ хахьэхэрэп.

Мыгъэ субъект 77-мэ къагъэхьазырыгъэу проект 330-рэ ащ хагъэлэжьагъ, уцугъуищэу зэтефыгъагъ. Ащ фэдиз къызэрахьылIэгъэгъэ зэнэкъокъум изы лъэныкъоу «Малые города численностью населения от 10 тысяч до 20 тысяч включительно» зыфиIорэмкIэ Адыгэкъалэ текIоныгъэр къыдихыгъ. Джы ащ федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ миллион 60 къыфатIупщыщт. Ащ фэ­гъэхьыгъэ унашъом кIэтхагъ УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевыр.

Адыгэкъалэ игупчэ ит саугъэт зэхэтэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм ыкIи ащ къыпэIулъхэ чIыпIэхэм ягъэкIэжьын ахъщэр пэIуагъэхьащт. Джащ фэдэу а чIыпIэм пэмычыжьэу щыт мэзым зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ щагъэпсынэу проектым къыщыдэлъытагъ. КIэлэцIыкIухэм апае джэгупIэхэр, спорт площадкэ зэфэшъхьафхэр хэтхэу парк ащ ща­шIыщт, шхэпIэ зыгъэ­псэфыпIэ чIыпIэхэри къыщыдэлъытэгъэ­щтых. Автомобиль ыкIи лъэсрыкIо гъогухэр агъэцэкIэжьыщтых, уцупIэхэр агъэпсыщтых. Проектым къыщыдэлъытэгъэ пстэури 2020-рэ илъэсым ыкIэм нэс аухынэу ары гухэ­лъэу яIэр.