ЖъоныгъуакIэм и 24-р – славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Кириллрэ Мефодийрэ апэрэ славян хьарыфылъэр къызэрэхахыгъэр тарихъ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу хъу­гъэ славян лъэпъкъхэмкIэ. Тхыбзэм амалышIу къытыгъ славян культурэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ.

ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафи 100-м ехъу Адыгэ Республикэм щэпсэу, анахьэу Адыгеим анаIэ зыщатырагъэ­тыхэрэм ащыщ лъэпкъ шэн-хабзэхэмрэ тарихъ гъогоу ахэм къакIугъэмрэ ащымыгъупшэнхэр. Лъэпкъ мэфэкIхэу республикэм щызэхащэхэрэм пстэуми анахь къахэщырэр Адыгеим ис пстэуми якультурэрэ ятарихърэ шъхьэкIафэ афыряIэу зэрэзэдэпсэухэрэр ары.

ЦIыфхэм азыфагу мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ щыгъэпытэгъэнхэмкIэ, къыткIэхъухьэхэрэр цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъозэнхэмкIэ, я Хэгъэгу шIу алъэгъоу къэтэджынхэмкIэ мы мэфэкIым мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэриIэм ыкIи ишIуагъэ къызэрэкIощтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щы­IэкIэшIу шъуиIэнэу, IофышIоу ешъу­хьыжьэрэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет – Хасэм
и Тхьаматэу
Владимир Нарожный