Бюджетым, илъэсыкIэ еджэгъум изыфэгъэхьазырын атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиным.

2018-рэ илъэсым республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэр ары апэрэ Iофыгъоу повесткэм итыгъэр. Республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуа­гъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым АР-м изэхэубытэгъэ бюджет ихахъохэр сомэ миллиард 23,5-м ехъугъ, хъарджхэр – сомэ миллиард 23-рэ миллион 281-рэ мэхъу. Республикэм бюджетым ихахъо­хэр сомэ миллиард 19-рэ миллион 985-м щынэсыгъ, хъарджхэр – сомэ миллиард 19,5-м ехъу. Профецитыр – сомэ миллион 387-м кIэхьагъ. Гъогу фондым къыдыхэлъытагъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 2,3-м ехъу пэIуагъэхьагъ.

— Бюджетым игъэцэкIэн епхыгъэу социальнэ пшъэрылъхэр зэкIэ респуб­ликэм щызэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэр анахь шъхьаI. Ащ дакIоу УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ дэтшIыгъэ зэзэгъыныгъэм къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэури дгъэцэкIагъэх. Шъолъырым финанс зыпкъитыныгъэ илъэу, къэгъэлъэгъонышIухэр иIэхэу илъэсыр зэфэтшIыжьыгъ, — къыIуагъ Александр Наролиным.

2019 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ илъэсыкIэ еджэгъум гъэсэныгъэм иучреждениехэм зызэрэфагъэхьазырырэм иIофыгъо къытегущыIагъ министрэу КIэрэщэ Анзаур. Непэрэ мафэм ехъулIэу ведомствэм епхыгъэ мыщ фэдэ организацие 301-рэ шъолъырым ит, 147-р – гурыт еджапIэх, 127-р – кIэлэцIыкIу IыгъыпIэх, нэмыкIхэри. Iоныгъом и 1-м ахэр фэхьазырынхэм, ащ ехъулIэу щыкIагъэу, гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм джырэ уахътэм профильнэ ведомствэм, муниципалитетхэм Iоф дашIэ. Анахьэу анаIэ зытетыр гъэсэныгъэм иорганизациехэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумэгъэнхэр ары. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ щынэгъончъэным ипаспортхэр учреждениехэм зэкIэми ащаштагъэх. Гурыт еджапIэхэм кIэлэ­еджа­кIохэр къязыщэлIэрэ автобус 73-рэ республикэм щагъэфедэ, ахэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным, шапхъэхэм адимыш­тэжьыхэрэр кIэхэмкIэ зэблэхъугъэнхэм министерствэр пылъ. ИлъэсыкIэ еджэгъум зэрифэшъуашэу зыфэгъэхьазырыгъэным пэIухьащт сомэ миллиони 121,9-рэ чIыпIэ бюджетхэм къадыхалъытагъ. Компаниеу «Газпромым» ишIушIэ Iэпы­IэгъукIэ гъэсэныгъэм иучреждениехэм спорт псэолъи 9 ащагъэпсынэу агъэнафэ, ащ сомэ миллиони 147-рэ тефэщт. Iоны­гъом и 1-м еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр фэхьазырынхэм фытегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ зэрэзэхащэщтыр, щыкIагъэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм яшъыпкъэу зэ­рэпылъыщтхэр министрэм хигъэунэфыкIыгъ. Ежь анахьэу зыгъэгумэкIырэ лъэныкъохэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм адэгощагъ, анаIэ зытырагъэтын фаехэр къыгъэнэфагъэх.

«ПсэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ зыфэдизыщтымкIэ республикэ стандарт» зыфиIорэ Iофыгъом илъэныкъо шъхьаIэхэм къатегущыIагъ министрэу Валерий Картамышевыр. КъызэраIуа­гъэмкIэ, мы илъэсым щыублагъэу пы­дзэфэ пытэхэм ядэщын коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ащыщ хъугъэ. Ащ къы­хэкIэу, мы лъэныкъом цIыфхэм пэIуагъэхьэгъэ ахъщэм изы Iахь (субсидие) къызэкIагъэкIожьын амал яIэ хъугъэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.