Нахь дэгъоу ешIэщт

Хэгъэгум гандболымкIэ и Суперлигэ щыкIорэ зэнэкъокъум Мыекъуапэ икомандэу «АГУ-Адыифыр» хэлажьэ. Я 9 — 10-рэ чIыпIэхэм афэбанэхэрэр джырэблагъэ Москва щызэIукIагъэх.

Москва щыкIогъэ ешIэгъухэм «Алиса» Уфа, «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ, «Луч» Москва ахэлэжьагъэх.

«АГУ-Адыифыр» «Али­сэм» 30:28-у текIуагъ. «Луч» — «Агу-Адыиф» — 22:30.
— Апэрэ едзыгъор 13:14-у Москва икомандэ тшIуихьыгъ, — къеIуатэ «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — ЕшIэгъур зыхьырэ командэм я 9-рэ чIыпIэр къыдихынэу щытыгъ. Тиспортсменкэхэм тафэраз. ЯтIонэрэ едзыгъор «Лучым» къышIуа­хьыгъ, 30:22-у Москва икомандэ текIуагъэх.

Дьяченкэм гъогогъуи 9 къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ. Загайко, Дворце­ваям, Кирилловам гъогогъу плIырыплIэ хъагъэм Iэгуаор радзагъ. Неупо­коевам гъогогъуищэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. КъэлэпчъэIутэу Кушнырь цыхьэшIэгъоу ешIагъ.

Илъэс ешIэгъум икIэух «АГУ-Адыифыр» хэпшIыкIэу нахьышIоу зэнэкъо­къум хэлэжьагъ. Аужырэ чIыпIэм щыIагъэми, «Лу­чым» щэгъогогъо, «Али­сэм», нэмыкIхэм атекIон ылъэкIыгъ.

— 2019 — 2020-рэ илъэсхэм Суперлигэм тыщешIэнэу зытэгъэхьазыры. Тиспортсменкэ анахь дэгъухэм ащыщэу Ксения Дьяченкэр «Адыифым» къыхэнэжьыгъ, зэзэгъы­ныгъэм кIэтхэщт, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Александр Реввэ, — Анастасия Загайко, Алиса Дворцеваям, Елизавета Краснокутскаям, Татьяна Кирилловам, Ксения Зубовам, Диана Казихановам, Маргарита Кушнырь, Виктория Долинам, Марина Васильевам, Людмила Баксаковам, нэмыкIхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъо­нэу тагъэгугъэ.

Мыекъуапэ щызэхащэрэ зэIукIэгъухэм культу­рэм, искусствэм Iоф ащызышIэхэрэр нахьыбэрэ къарагъэблэгъэщтых. Дунаим щыцIэрыIо кIэлэцIыкIу ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр» джырэблагъэ зэIукIэгъухэм ахэ­лажьэхэрэм къафэ­шъуагъэх. «Мыекъуапэ инэ­фылъэхэм» яхудоже-ственнэ пащэу Нэныжъ Айдэмыр къытиIуагъ та­пэкIи «Адыифым» ныбджэгъу­ныгъэ зэрэдыряIэщтыр.