Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 38-рэ зэхэсыгъо жъоныгъуакIэм и 27-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIохэрэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: законопроектэу «ЧIыгу Iахь заулэмэ ягъунапкъэмэ ягъэнэфэн тегъэпсыхьэгъэ планым изэхэгъэуцонкIэ кадастрэ IофшIэнхэм анахьыбэ дэдэмкIи уасэу (тарифэу, ставкэу) яIэн ылъэкIыщтым ехьы­лIагъ», «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Къэлэгъэпсын IофшIэным ехьылIагъ», «Аукционхэр зэхамыщэхэу, чIыгу Iахьхэр бэджэндэу атыхэзэ, социальнэ-культурэ, коммунальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм ягъэпсынкIэ, инвестиционнэ проектышхохэм япхырыщынкIэ шапхъэу щыIэхэм яхьылIагъ», «Мэзым епхыгъэ зэфыщытыкIэ заулэ гъэтэрэзыгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм» ятIонэрэу ахэплъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Бюджет Iофыр Адыгэ Республикэм зэрэщыгъэпсыгъэм ехьылIагъ», «Адыгэ Рес­публикэм и Конституционнэ Хьыкумрэ Адыгэ Республикэм ихьыкумышIхэу цIыфхэр зэзыгъэшIужьыхэрэмрэ Iоф зэрашIэрэм ехьылIэгъэхэ къэбархэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ правэм ылъэ­ныкъокIэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэ­ным ехьылIагъ», «ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофы­гъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэхэрэм сыхьатыр 10.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный