Апэрэу Адыгеим щызэхащагъ

Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ащыIэ къэралыгъо статистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум ичIыпIэ органхэм япащэхэм я Совет изэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэ апэрэу республикэм щызэхащагъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, Ростатым ипащэ игуадзэу Сергей Егоренкэр, Ростовстатым ипащэу Марина Самойловар, нэмыкIхэри.
ЦIыфхэм якIэтхыкIыжьын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу 2020-рэ илъэсым зэхащэщтым изыфэгъэхьазырын ары анахь шъхьа­Iэу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

— Непэрэ Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иI. Советыр загъэпсыгъэр илъэс 15 хъугъэ, Адыгеим ар мыгъэ апэрэу щызэхащагъ, — къыIуагъ Сапый Вячеслав. — Зэхахьэм зытегущыIэнхэу къагъэнэфагъэхэ упчIэхэм къэ­ралыгъомкIи шъолъырхэмкIи мэхьанэшхо яI. Статистикэм хабзэмкIэ мэхьанэшхо иI. Ащ къытхэрэ къэгъэлъэгъонхэмкIэ Iоф тэшIэ ыкIи зэфэхьысыжьхэр тэшIых.

Сергей Егоренкэм къызэри­IуагъэмкIэ, чIыпIэм щыIэхэ къулыкъухэм аIукIэнхэр, зэдэгущыIэгъу шъуашэм илъэу ахэм Iоф адашIэным мэхьанэшхо иI. БэмышIэу Ростатым иколлегие зэхэсыгъо иIагъ. Ащ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр щагъэуцугъэх. Непэрэ зэIукIэм ахэм щатегущыIэщтых, зэрагъэцэкIэщтхэр зэхафыщтых.

— 2020-рэ илъэсым цIыфхэм якIэтхыкIыжьын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу зэхэтщэщтым джащ фэдэу тытегущыIэщт. Къэралыгъо статистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум ичIыпIэ органхэмрэ шъолъыр хэбзэ къулыкъум иIофышIэхэмрэ язэпхыныгъэ зэхэ­сыгъом щызэхэтфыныр тигухэлъ­хэм ащыщ, — къыIуагъ Сергей Егоренкэм.

КIэтхыкIыжьыныр ыпэкIэ зэрэрагъэкIокIыщтыгъэм зэхъо­кIыныгъэхэр зэрэфэхъущтхэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Аужырэ шапхъэхэм адиштэхэрэ шIыкIэхэр нахьыбэу агъэфедэнхэм пылъыщтых. КъэкIорэ илъэ­сым апэрэу ИнтернетымкIэ цIыфхэм яупчIыщтых. Мыхэм афэдэ шIыкIэхэм гумэкIыгъохэу къапыкIынхэ алъэкIыщтхэри зэхафыгъэх. ЦIыфым зызэритхыгъэмкIэ кодыр къыфэмыкIуа­гъэ зыхъукIэ, джыри зэ зыхигъэунэфыкIын щынагъо щыIэщт. Ащ фэдэхэр къыхэмыкIынхэм пае анаIэ зытырагъэтыщтхэр агъэнэфагъэх. Шъолъыр пэпчъ кIэтхыкIыным зэрэфэхьазырыр зэтекIы. ГущыIэм пае, Чэчэн республикэм урамхэм ацIэхэр зэблахъугъэх. Джащ фэдэу кIэтхыкIыжьын тхьапэм Iоф зэрэда­шIэщтыми упчIэхэр фыряIэхэу мэхъу. Мыхэм афэдэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэхэ хъуным ыкIи кIэтхыкIыжьыныр зэрифэшъуашэу шъолъырхэм ащыкIоным пае пшъэрылъ гъэ­нэфагъэхэр зэхэсыгъом щашIыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.