Щылычым ебэныхэрэм тагъэгушIо

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 16 — 19-м Адыгэ къэралыгъо уни­верси­тетым щыкIуагъ.

Краснодар краир, Ростов, Волгоград хэкухэр, къалэу Севастополь, Республикэу Къырым, Къалмыкъыр, Адыгэ Республикэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри якупхэм ахэтхэу апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Адыгэ Республикэм ибзы­лъфыгъэ командэ хэтэу Дарья Косолаповам, кг 49-рэ, тIоштэгъукIэ килограмми 127-рэ къырити, текIоныгъэр къыдихыгъ. Краснодар краим испортсменкэу Елизавета Алексеевар Д. Косолаповам ыуж къызэринагъэр зы килограмм ныIэп.

Тиреспубликэ щыщэу Анна Ушаковам мы купым я 4-рэ чIыпIэр къыщихьыгъ, тренерыр В. Дранев. Дарья Косолаповам итренерыр спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу А. Красновыр ары.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу нахь гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Адыге­им щыщэу Николай Ляниковыр, кг 55-рэ, ятфэнэрэ хъугъэ. Вячеслав Панкратовым тыжьыныр къыдихыгъ, тренерыр Р. Казаков.

Нарт шъаоу Бзэсэжъ Аслъан, кг 61-рэ, икъулайныгъэкIи, кIуа­чIэр зэригъэфедэрэмкIи щысэшIу къыгъэлъэгъуагъ. Кощхьаблэ ща­пIугъэ батырым иапэрэ тренерыр Сэнащэкъо Адам. ШIыкIэу рывокыр къехьылъэкIыгъэп.

Килограмми 115-рэ къыIэтыгъ, тол­чокыр кг 140-рэ, Бзэсэжъ Аслъан Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу джырэблагъэ къыщиIэтыгъагъэм килограмми 8 къыригъэхъугъ. ТIоштэгъукIэ кг 255-рэ къыIэти, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Нартыр Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щеджэ. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, тренерэу Сихъу Ас-­
лъан ипащэу атлетикэ онтэгъум ишъэфхэм зафегъасэ.

Купым ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Вадим Борисевичыр Къырым щыщ, ар килограмм 30-кIэ А. Бзэсэжъым ыуж къинагъ.

Тиреспубликэ испортсменэу Куржь СултIан, кг 67-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Урысыем спортымкIэ имастер хъугъэ. Батырым тIоштэгъукIэ кг 260-рэ къыIэтыгъ. Чемпион хъугъэр Ростов хэкум щыщэу Тимур Орликовыр ары, ащ кг 266-рэ къыIэтыгъ. Спортсмен ныбжьыкIэу Чэужъ Астемир я 11-рэ хъу­гъэ, тренерыр Чэмбэхъу Анзор. С. Куржьыр тренерхэу М. Нэ­гъоим, Т. Бгъуашэм агъасэ.

Спортышхом щыцIэрыIоу Олег Чен, кг 73-рэ, Краснодар краим зыщегъасэ. Апэрэ чIыпIэр ащ къыдихыгъ. Мыекъуапэ иIэпэIэсэ­ныгъэ щыхэзыгъэхъорэ Бэгъу­шъэ Руслъан толчокым кг 155-рэ къы­щиIэтыгъ, чемпионым ыуж къызэринагъэр килограмми 4 ныIэп.

Бэгъушъэ Руслъан ипащэр спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Гъубжьэкъо Арсен ары. Р. Бэгъушъэм ятIонэрэ чIыпIэр къызэрэфагъэшъошагъэм дакIоу Урысыем спортымкIэ имастер ишапхъэхэр ригъэкъугъэх. Нарт шъаом иIахьылхэр Аскъэлае щэ­псэух. Икъоджэгъухэр зэнэкъо­къум еплъыгъэх, гъэхъагъэ зэ­ри­шIыгъэм фэшI залым чIэсхэр Р. Бэгъушъэм Iэгу къыфытеуагъэх, къыфэгушIуагъэх.

Хьабый Хъусен, кг 81-рэ, я 4-рэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Хь, Хьагъур. Джамбэчые щыщэу ДышъэкI Налбый, кг 89-рэ, джэрзыр къыдихыгъ, Урысыем спортымкIэ имастер хъугъэ. Спорт­сменым ипащэр къоджэ тренерэу Чэмбэхъу Анзор. Н. Дышъэ­кIым тIоштэгъукIэ кг 295-рэ къы­ратыгъ. Мы купым ЛIышэ Аскэр я 5-рэ чIыпIэр къыщихьыгъ, тре­нерыр Чэмбэхъу Анзор.


ЕплъыкIэхэр

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, ащ игуадзэу Андрей Бородиныр, атлетикэ онтэгъумкIэ спортым щыцIэрыIохэр Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыдэзыхы-гъэу, дунаим гъогогъуитIо апэрэ чIыпIэр къыщызыхьыгъэ Чыржьын Мухьарбый ыцIэкIи зэнэкъокъур зэхащагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм медальхэр афагъэшъошагъэх.

Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипащэу Максим Агапитовыр М. Чыржьыным къы­фэгушIуагъ, хэушъхьафыкIыгъэ Кубокыр къыритыжьыгъ.
Дунаим атлетикэ онтэгъумкIэ ичемпионэу Сергей Полторацкэр Мыекъуапэ щэпсэу. М. Чыржьыныр, С. Полторацкэр, спортым иветеранхэу Виктор Вороновыр, Хъуажъ Мэджыд, Хьакурынэ Рус­лъан, Адыгеим испорт щашIэхэрэ Делэкъо Адам, Хъот Юныс, Чэмбэхъу Анзор, Алексей Красновыр, Владимир Драневыр, нэмыкIхэри зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъэх, атлетикэ онтэгъум пыщагъэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ яеплъыкIэхэр къафаIотагъэх.
Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыр­жьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу щытыгъ. Ащ иеплъыкIэхэм къащыхигъэщыгъ атлетикэ онтэгъум пыщагъэхэм япчъагъэ зэрэхэ­хъуагъэр. НыбжьыкIэхэр шъон пытэхэм акIэрычыгъэнхэм, псау­ныгъэ пытэ яIэу хэгъэгум икъэ­ухъумэн, иэкономикэ къэIэтыгъэ­ным чанэу ахэлэжьэнхэм фэшI тиспорт псэуалъэхэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм респуб­ликэм иIэшъхьэтетхэр пылъых.

Зэфэхьысыжьхэр

Краснодар краим ихэшыпыкIыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Къырым ятIонэрэ хъугъэ. Адыгэ Республикэм ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Адыгэ Рес­публикэм инарт шъэуи 3 Урысыем спортымкIэ имастерынхэмкIэ шапхъэхэр рагъэкъугъэх. Гъэ­хъагъэ зышIыгъэхэм тафэгушIо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.