Тиунагъохэм алъапсэ орэпытэ!

Унагъом и Дунэе мафэ къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм социальнэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи IофшIэнымкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ унэ­гъо-спорт Iофтхьабзэу «Всей семьей на выходной!» зыфиIорэр ра­гъэкIокIыгъ. Сабыибэ зиIэ унэгъо 18 ащ хэлэжьагъ. Район пэпчъ унэгъуитIу къикIыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы илъэсым имэлылъфэгъу мазэ муниципальнэ образованиехэм хэшыпыкIын едзыгъор зэращыкIуагъэр. Ащ унэгъо 51-рэ (нэбгырэ 250-рэ фэдиз) хэлэжьагъ. Джащ текIоныгъэ къы­щыдэзыхыгъэхэр арых джы мэфэкI мафэм зэхащэгъэ Iоф­тхьабзэм щызэнэкъокъугъэхэр.

Iофтхьабзэм имурадыр – унэгъо зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр, къыткIэхъухьэхэрэ ныбжьыкIэхэм унагъом илъхэ шэн-зэхэтыкIэхэм уасэ афашIызэ лъагъэкIотэнхэр.

Республикэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм къагъэлъэгъонхэ фэягъэхэр: командэм ыцIэ, иде­виз, итамыгъэ ыкIи ушэтынэу къаратыгъэхэм чанэу ахэлэ­жьэнхэр.

ЗэкIэми ухьазырынгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ, ау анахь лъэ­шэу къахэщыгъэхэр Колесниковхэу Романрэ Оксанэрэ яунагъу – апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Ахэр Тэхъутэмыкъое районым щыщых. ЯтIуанэрэ хъугъэх Хьаткъо Мухьамэдрэ Нэфсэтрэ яунагъо, Кощхьэблэ районым къикIыгъэх. Ящэнэрэ чIыпIэр афагъэшъо­шагъ Мые­къопэ районым щыщхэу Раскоповхэу Максимрэ Эль­вирэрэ яунагъо.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм нэпэеплъ шIухьафтынхэмрэ дипломхэмрэ аратыгъэх. Хэлэ­жьэгъэ пстэури щытхъу тхылъхэмкIэ, шIухьафтынхэмкIэ агъэ­гушIуагъ.

Iофтхьабзэм мэфэкI нэшанэр къыхэщэу, чэфэу рекIокIыгъ.

Iэшъынэ Сусан.