Къэгъэлъэгъон 15 кIэу къыхэхьагъ

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Антон Силуановым тыгъуасэ зэхищэгъэ видеоселектор шIыкIэм тет зэхэсыгъом къэралыгъом ишъолъырхэм япащэхэр хэлэжьагъэх.

Субъектхэм ялIышъхьэхэм яIофшIагъэ шIуагъэу къытырэр зэрагъэунэфырэ ыкIи къызэралъытэрэ шIыкIэм къэгъэлъэгъоныкIэхэр хэгъэхьэгъэнхэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиным дыригъэштагъ. А Iофыгъор ары зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

Адыгеим ыцIэкIэ видеоселектор зэ­хэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

Къэралыгъом и Президент къыдигъэ­кIыгъэ унашъом диштэу, шъолъырхэм япащэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр зэхэфыгъэнымкIэ ащ фытегъэпсыхьэгъэ къэгъэлъэгъон 15 кIэу агъэфедэ хъущт. Правительственнэ грантхэм яшIуагъэкIэ анахь дэгъоу Iоф зышIэрэ субъектхэр къыхагъыщыхэзэ ашIыщт, ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт. Шъолъырхэм япащэхэм шIуагъэ къытэу Iоф зэрашIэрэр къызэралъытэщтым екIолIакIэу фэхъущтыр илъэсэу тызхэтым мэкъуогъум и 1-м УФ-м и Правительствэ ыштэщт. Ащ ехъулIэу субъектхэм ялIышъхьэхэм ежьхэми предложениехэр къагъэхьазырынхэ фае.

IэубытыпIэ ашIыщт къэгъэлъэгъонхэм ащыщых – шъолъырым хабзэм цыхьэу щыфашIырэр зынэсырэр, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэм япчъагъэ зыфэдизыр, гурыт лэжьапкIэу Iофы­шIэхэм къахьырэр, тхьамыкIэу псэухэрэм япчъагъэ зыфэдизыр, цIыфхэм ягъашIэ зынэсырэр, нэмыкIхэри.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу шолъыр мэхьанэ зиIэ проект 48-рэ республикэм щагъэхьазырыгъ ыкIи ща­штагъ. Региональнэ проектхэм япаспортхэр къэралыгъо къэбарлъыгъэIэс системэу «Электроннэ бюджет» зыфиIорэм къырагъэхьагъэх ыкIи джырэблагъэ аштэнхэу щытых. 2019-рэ илъэсымкIэ ахэм ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 3,4-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнафэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.