Адыгеир фэхьазыр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Рособрнадзорым ипащэ игуадзэу Анзор Музаевым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Къэралыгъо кIэух аттестацием ирегъэкIокIын шъолъырыр зэрэфэхьазырым иIофыгъо зыщытегущыIэгъэхэ республикэ зэхэсыгъом А. Музаевыр хэлэжьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къы­шIызэ, республикэм анаIэ къызэрэтетымкIэ ыкIи гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ щыIэ пшъэрылъхэр шIуагъэ къытэу зэшIохыгъэнхэмкIэ шъолъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъухэрэмкIэ федеральнэ ведомствэм ипащэхэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

— Сергей Кравцовыр зипэщэ Рос­обрнадзорым иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ къэралыгъо кIэух аттестацием изэхэщэнкIэ ыкIи ирегъэкIокIынкIэ щыIэгъэ хэукъоныгъэхэр дэдгъэзыжьынхэ тфы­зэшIокIыгъ. Ар хэгъэкIи, зэикI къэралыгъо ушэтынхэм язэхэщэн изэфагъэ къэзыгъэлъэгъорэ рейтингымкIэ Адыгеир «уцышъо зонэм» хэхьагъ. IэпыIэгъу шъукъызэрэтфэхъурэм ишIуагъэкIэ къэгъэлъэгъонэу тиIэхэр къэтыухъумэн­хэм тызэрэщыгугъырэм дакIоу, гъэсэныгъэм исистемэ джыри нахьышIу шIыгъэным Iоф дэтшIэщт. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къы­гъэуцурэ пшъэрылъэу гъэсэныгъэм изытеткIэ пэрытныгъэ зыIыгъ къэралыгъо анахь дэгъуи 10-мэ Урысыер ащыщ хъуным тишъыпкъэу тыпы­лъыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьэнэу къызэрэригъэблэгъагъэмкIэ Анзор Музаевыр АР-м и ЛIышъхьэ фэрэзагъ ыкIи лъэныкъуитIум яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм зэфэхьысыжь дэгъухэр къызэрэкIэлъыкIохэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

— ГИА-м изэхэщэнкIэ хэукъоныгъэу щыIэхэм ядэгъэзыжьын епхыгъэу Адыгеим ыпэкIэ тыкъакIощтыгъэмэ, непэ Iофхэм язытет нэмыкI шъыпкъ, респуб­ликэр шъолъыр анахь дэгъухэм ащыщ, — къыIуагъ А.Музаевым.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур къызэриIуа­гъэмкIэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ ыкIи Рособрнадзорым япшъэрылъкIэ гъогу картэм изэхэгъэуцон джырэ уахътэм дэлажьэх. Ащ фэшI гъэсэныгъэм изытет уасэ фэзышIырэ федеральнэ институтым зэпхыныгъэ дыряIэу Iоф ашIэ.
(ИкIэух).
ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, къи­хьащт илъэсым щегъэжьагъэу гъогу картэм къыдилъытэрэ лъэныкъохэр агъэцэкIэнхэу рагъэжьэщт. МыщкIэ Адыгеим опытэу IэкIэлъыр нэмыкI шъо­лъырхэм ащагъэфедэнэу Рос­обрнадзорым егъэнафэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу зэикI къэралыгъо ушэтынхэм респуб­ликэр афэхьазыр, а кампаниер жъоныгъуакIэм и 24-м рагъэ­жьэщт. Мы илъэсым я 11-рэ классыр къэзыухыгъэ нэбгырэ мин 1,7–рэ фэдизмэ, я 9-рэ классым икIэлэеджэкIо мини 4,5-м ехъумэ ушэтынхэр акIущтых. Ахэр къызэкIолIэщтхэ ыкIи экзаменхэр зыщатыщтхэ чIыпIэхэр шапхъэхэм адиштэхэу зэтырагъэпсыхьагъэх, ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъ. Мы Iофыгъохэм язэшIохын сомэ миллион 16,4-рэ республикэм щыпэ­Iуагъэхьагъ.

ШэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи хэукъоныгъэ щымыIэу ГИА-р зэхэщэгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат джыри зэ къыхигъэщыгъ. Мыщ дэжьым пшъэрылъ шъхьа­Iэу щытыр еджапIэр къэзыухыгъэхэм зэрифэшъуашэу экзаменхэр атынхэр ары.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
­