Яамалхэм ахэхъо

Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцу, игъэцэкIэкIо хабзэ, ичIыпIэ зыгъэIорышIапIэхэм яIофышIэхэм я Спартакиадэ ятIонэрэу зэхащагъ.Республикэм истадионэу «Юностым» зэхахьэу щыкIуа­гъэм Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр къыщыгущыIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ В. Нарожнэр Спартакиадэм хэла­жьэхэрэм къафэгушIуагъ, гъэ­хъагъэхэр ашIынэу къяджагъ.

Физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм псауныгъэм игъэ­пытэнкIэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэх. НыбжьыкIэхэр зы­лъа­щэнхэмкIэ амалэу яIэм къы­хэхъо. Спорт псэуалъэхэр Мыекъуапэ, районхэм ащашIых. IофшIэнымрэ спортымрэ зэпхыгъэхэу щыIэныгъэм зэхъокIыныгъэшIухэр фэшIыгъэнхэр Спартакиадэм изэхэщакIохэм япшъэрылъэу зыфалъытэжьы.

2018-рэ илъэсым Спартакиадэм Мыекъуапэ икомандэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Красногвардейскэ районыр ятIонэрэ хъугъэ. Командэхэм щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Я II-рэ Спартакиадэм хахьэ­хэрэ зэIукIэгъухэр футболымкIэ, волейболымкIэ, теннисымкIэ, нэмыкIхэмкIи зэхащагъэх.

Волейбол

Мыекъуапэ икомандэ апэрэ чIыпIэр волейболымкIэ къыди­хыгъ. Арсен Арутюновыр, Джарымэкъо Азмэт, Николай Гутковыр, нэмыкIхэри текIоны­гъэм фэбэнагъэх. МВД-р ятIонэрэ, МЧС-р ящэнэрэ, Шэуджэн районыр яплIэнэрэ хъугъэх.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Павел Зборовскэм зэрилъы­тэрэмкIэ, командэхэм ешIэкIэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ.

Футбол

МЧС-м икомандэ Прокуратурэм иешIакIохэм пенальтикIэ атекIуи, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Хьыкум приставхэр 5:0-у Адыгэкъалэ икомандэ текIохи, ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Теннис

Республикэм и Парламент теннисымкIэ икомандэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.
Спартакиадэм бжыхьэм па­дзэжьыщт, спорт лъэпкъхэмкIэ зэIукIэгъухэр зэхащэщтых.

Сурэтхэр Спартакиадэм къы­щытетхыгъэх.