Шъыгъо-ШIэжь Мафэм изэхэщэн тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арысхэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Правительствэм и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щыряIагъ, Кавказ заор заухыгъэр илъэси 155-рэ зэрэхъурэм изэхэщэн тегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр.

Республикэм зэгурыIоныгъэ-зэдегъэштэныгъэ илъынымкIэ хэбзэ къулыкъум иIофышIэхэр, Адыгэ Хасэм, дин конфессиехэм ялIыкIохэр зэгъусэхэу Iоф зэрэзэдашIэрэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Рэхьатныгъэу, зыпкъитыныгъэу республикэм илъыр къэтыухъумэн фае. Шъыгъо-ШIэжь Мафэр – тхьамыкIагъоу блэкIыгъэ лъэхъаным щы­хъугъэу тарихъым къыхэнагъэр тыгу къызщыдгъэкIыжьырэр ары. Непэ ащ Адыгеим щыпсэухэрэ лъэпкъхэм языкIыныгъэ итлъэгъон фае. Тари­хъым тылъыплъэжьын, зэфэхьысыжь тэрэзхэр тшIыжьынхэ ыкIи тапэкIэ тылъыкIотэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къэблэгъэрэ мафэм республикэм Iофтхьабзэхэу щырекIокIыщтхэм зэхахьэм хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 21-м Адыгеим митингхэр, шIэжь акциехэр, Iэнэ хъураехэр, къэгъэлъэгъонхэр щыкIощтых.

Мыекъуапэ къэлэ паркым къыще­гъэжьагъэу ЗыкIыныгъэмрэ Зэзэгъы­ныгъэмрэ ясаугъэтэу щытым нэс къырыкIощтых. Митинг-реквием, нэмыкI Iоф­тхьабзэхэри зэхащэнхэу агъэнэфагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.