Зэлъэпкъэгъухэм ащымыгъупшэщт зэнэкъокъу

КъокIыпIэм щыпсэухэрэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым «Музейхэм ячэщ» зыфиIорэр яенэрэу щыкIуагъ.

Iофтхьабзэр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ. Къэгъэлъэ­гъон гъэшIэгъонхэм узыIэпащэ. Нина Буденнэм исурэтхэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэх. КIэлэцIыкIухэри, зыныбжь хэ­кIотагъэхэри ягуапэу сурэт пэпчъ еплъых.

Дунаим щыцIэрыIо усакIоу, драматургэу, тхакIоу Къуекъо Налбый илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр искусствэм ишэпхъэ лъагэхэм адештэ. ЗэлъашIэрэ общественнэ IофышIэшхоу Къуекъо Налбый ыгу къытемыожьми, ишIу­шIагъэхэмкIэ къытхэт, тэгъэлъа­пIэ.

Къэгъэлъэгъон-зэнэкъокъоу «Шы анахь дэгъоу Бэчкъан» зыфиIорэм изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх музеимрэ респуб­ликэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэмрэ».

Зэфэхьысыжьхэр

Зэнэкъокъум изэфэхьысыжь фэгъэхьыгъэ зэхахьэм музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт къыщи­Iуагъ зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм лъэшэу зэрафэразэр.

Iофтхьабзэр зегъэушъомбгъу­гъэу щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнымкIэ, зэхэщакIохэм мылъкукIэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIогъэшхо къызэригъэкIуагъэр Кушъу Нэфсэт, ащ игуадзэу, Къуекъо Налбый ишъхьэгъусэу Жаннэ, нэмыкIхэм къаIуагъ.


МылъкукIэ IэпыIэгъу къафэ­хъу­гъэх Адыгэ Хасэр, IофшIапIэхэу «Минотаврэм», «Монолитым» япащэхэу Цэй Заур ыкIи Дзыбэ Валерэ. ПивэшI заводэу «Мыекъуапэм» иIэшъхьэтетэу Пэнэшъу Къэплъан, Къуекъо Налбый ыкъоу Лауркъан, ахэри къыхагъэщыгъэх.

Адыгэ Республикэм, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе— Щэрджэсым, къалэу Краснодар ясурэтышIхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Зэфэхьысыжь пчыхьэзэха­хьэр зэрищагъ Адыгэ Республи­кэм изаслуженнэ журналистэу ТIэшъу Светланэ. Ащ къызэриIуагъэу, IофшIэгъэ 46-рэ сурэтышIхэм къагъэлъэгъуагъ. Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм ащыкIуагъэхэ зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр сурэтышI­хэм ахэтых.


ШIухьафтынхэр

«Живопись. Скульптурэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр Хьагъундэкъо Мухьамэд къыщыдихыгъ. Къэрэщэе-Щэр­джэсым ар щэпсэу. Шым исурэт ащ гъэшIэгъонэу ышIыгъ, псэ пытым фэд.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым исурэтышIэу Тхьэзэплъыжь Руслъан ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм исурэтышIхэу Шъэожъ Хьасан, Къуанэ Аслъан, Давид Манакьян ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

Графикэр «Бгъэфедэн плъэ­кIырэ искусствэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум Бгъэжънэкъо Заурбэч апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. СурэтышIыр Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым щэпсэу. Адыгэ Республикэм исурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан иIофшIагъи хагъэунэфыкIыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр къы­фагъэшъошагъ.

Р. Хъуажъым пхъэм хишIыкIыгъэ сурэтхэр лъэгъупхъэх. Шыр нэгум къыкIагъэуцо. Рэмэзан къызэрэтиIуагъэу, цIыфымрэ шымрэ язэфыщытыкIэхэр искусствэм къыщигъэлъэгъонхэр шIогъэшIэгъоных.

Ящэнэрэ чIыпIэхэр Зэхъохъу Валерэ, Наилэ Галимовам, Мэзлэу Руслъан къыдахыгъэх, ахэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым исурэтышIых. Адыгэ Республи­кэмкIэ Бырсыр Абдулахь, Ольга Бресловцевам, ПIатIыкъо Айдэмыр ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым исурэтышIхэм ялIыкIоу, Щэр­джэс­къалэ адыгэ культурэм иунэу дэтым ибысымгуащэу Шыбзыхъо Оаисэ зэхахьэм къыщиIуагъ зэнэкъокъум изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэхэм лъэ­шэу зэрафэразэр. Бэчкъан фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр гъа­шIэм шIукIэ къыхэнэжьыщтых.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIи къэгъэлъэгъон-зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм къафэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

«Музейхэм ячэщ» узыIэпещэ

Пчыхьэзэхахьэу «Музейхэм ячэщ» нэбгырэ шъэ пчъагъэ щытлъэгъугъ. Музеим иIофышIэу Сулейманова Фатимэ къэгъэлъэгъонхэм яхьылIэгъэ къэбархэр ныбжьыкIэхэм къафиIотагъ. Шыр цIыфым иныбджэгъу­шIоу зылъытэхэрэр сурэтхэм къакIэлъырымыкIхэу зэрэщытыгъэхэр тшIогъэшIэгъоныгъ.

Пчыхьэзэхахьэм орэдхэр къыщаIуагъэх, ансамблэу «Зэрдахэм» икъэшъуакIохэм пчэгур къагъэдэхагъ, къашъоу «Ис­лъамыер» дэгъоу къашIыгъ.

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ иIофшIагъэхэм нэбгырабэ яплъыгъ.
Iофтхьабзэу «Музейхэм ячэщыр» республикэм и Лъэпкъ музей зэрэщыкIуагъэм къыщыхэдгъэщырэр кIэлэцIыкIухэр ягуапэу зэIукIэгъухэм зэрахэлэжьагъэхэр ары. Археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан ижъырэ хъугъэ-шIагъэхэм, адыгэхэр чынэ зэрешIэщтыгъэхэм, нэ­мыкI­хэм ащигъэгъозагъэх. Къэ­гъэ­лъэ­гъонхэм искусствэр зы­шIогъэ­шIэгъонхэр бэрэ яплъыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр музеим къыщытетхыгъэх.