«Зэкъошныгъэм» тегъэгугъэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» футболымкIэ зэнэкъокъоу щыкIорэм жъоныгъуакIэм и 18-м я 28-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ «Черноморцем» щыдешIагъ.

ЗэIукIэгъухэр

«Ангушт» — «Чайка» — 0:5, «Биолог» — СКА – 2:1, «Волгарь» — «Мэщыкъу» — 3:0, «Краснодар-3» — «Легион» — 1:2, «Урожай» — «Спартак» Вл – 5:2, «Черноморец» — «Зэкъошныгъ» — 2:0, «Спартак» Нч – «Динамо» — 0:0.

ЧIыпIэхэр

1. «Чайка» — 64
2. «Урожай» — 63
3. «Волгарь» — 55
4. Черноморец» — 46
5. «Легион» — 40
6. «Зэкъошныгъ» — 39
7. «Спартак» Нч – 39
8. «Биолог» — 37
9. «Динамо» — 31
10. «Спартак» Вл – 30
11. «Мэщыкъу» — 28
12. «Краснодар-3» — 25
13. СКА – 24
14. «Ангушт» — 15
15. «Академия» — 9
«Зэкъошныгъэр» «Ангушт» Назрань жъоныгъуакIэм и 24-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м Iу­кIэщт.

Я 29-рэ ешIэгъухэр

24.05
«Динамо» — «Черноморец»
«Легион» — «Урожай»
«Мэщыкъу» — «Спартак» Нч
«Спартак» Вл – «Волгарь»
«Чайка» — «Биолог»
Я 30-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 31-м яIэщтых. «Зэ­къошныгъэр» псэупIэу Прогрессым щыдешIэщт «Биологым».
«Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъур ыухынымкIэ зэIукIэгъуи 2 къыфэнагъэр. Тикомандэ зичэзыу ешIэгъухэр къыхьынхэу тегъэгугъэ.