ЖьыкIэ Iоф зышIэщт паркышхом ишIын зынэсыгъэм тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо корпорациеу «Росатом» зыфиIорэм иIахьзэхэлъ обществэу «НоваВинд» игенеральнэ пащэу Александр Корчагиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ министрэу Валерий Картамышевыр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Андзаур, «НоваВинд» зыфиIорэм игенеральнэ пащэ игуадзэу Андрей Нестерук, нэмыкIхэри.
ЖьыкIэ Iоф зышIэщт паркы­шхоу МВт 150-рэ зилъэшыгъэщтым ишIын зынэсыгъэм тегущыIагъэх. Шэуджэн, Джэджэ районхэр арых ар зыщагъэпсынхэу агъэнэфагъэхэр.

УрысыемкIэ апэрэу тишъо­лъыр щагъэпсырэ паркышхом ишIуагъэкIэ, Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр зэришIыщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр Къум­пIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.


— Мэхьанэ ин зиIэхэ проектхэм ар ащыщ. Тызэгъусэу Iоф зэрэдэтшIагъэм ишIуагъэ­кIэ, ащ ишIын аужырэ уцу­гъом зэрэнэсыгъэр тинэрылъэгъу. Жьы кIуачIэр гъэфедэгъэныр зигъо Iофыгъоу непэ къэуцу, республикэр зыфыщыкIэрэ электроэнергиер ащ къыригъэкъужьыщт. Ащ нэмыкIэу IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэхэ хъущтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Проектым ишIынкIэ Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу къызэрафэхъухэрэмкIэ зэрафэразэр Александр Корчагиным къыIуагъ. Проектым ишIын зэ­рэлъыкIуатэрэр, ар непэ зынэсыгъэр генеральнэ пащэм къы­Iотагъэх.

Энергетическэ установкэ 60 МВт 2,5-рэ зым илъэшыгъэу объектым щагъэуцущтых. Киловатт 220-рэ зилъэшыгъэ подстанциер, электропередачэхэм ялиниехэу киловатт 220-рэ агъэпсыгъэх. Чэщи мафи зэпыу имыIэу илъэс псаум ащ фэдэ станцием Iоф ышIэщт. Адыгэ ВЭС-м илъэсым къыкIоцI кВт/сыхь. миллион 354-рэ электроэнергиеу къытыщт. Проектым ишIуагъэкIэ АР-м процент 20-кIэ нахьыбэу электроэнергиер къы­IэкIэхьащт.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.