ЖъоныгъуакIэм и 21-р – я ХIХ-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэ­хэм япхыгъэ Шъыгъо-ШIэжь Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

2019-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 21-р АдыгеимкIэ Шъыгъо-ШIэжь Мафэу щыт. Илъэси 155-кIэ узэ­кIэIэбэжьмэ, 1864-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 21-рэм, я ХIХ-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заор ухыгъэ хъугъэ.

Заом нэбгырэ мин пчъагъэ хэкIодагъ, тятэжъ пIашъэхэмкIэ ушэтыпIэ къин дэдэу ар щытыгъ. А илъэс чыжьэхэм щыIэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм апкъ къикIэу адыгэ лъэпкъыр гощыгъэ хъугъагъэ: ащыщхэр ятарихъ чIыгужъ къинагъэх, ащыщхэм егъэзыгъэ IофкIэ яхэку къабгынэн фаеу хъугъагъэ.

Непэ, тятэжъ пIашъэхэм шъхьэ­кIэфэшхо афэтшIызэ, блэкIыгъэр, адыгэ лъэпкъым къинышхоу къыфыкъокIыгъагъэр зыщытымыгъэгъупшэу лIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI зэIуигъэкIэгъэ культурэм, шэн-хэбзэ дахэ­хэм атегъэпсыхьагъэу тинеущырэ мафэ нахьышIу зэрэхъущтым, ти­лъэпкъ хабзэхэр къызэрэтыухъумэщтхэм, тичIыгупсэ нахь зэтегъэпсы­хьагъэ зэрэхъущтым тынаIэ атедгъэтын фае.

Адыгеир Кавказым ишъолъыр анахь рэхьатхэм, анахь мамырхэм ащыщэу ренэу зэрэщытыщтым тицыхьэ телъ, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу ащ щыпсэухэрэмкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэр зэгурыIоныгъэрэ лъытэныгъэрэ азыфагу илъынхэр ары.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуи­Iэнэу, дунаир мамырэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъоу, ублэпIэ пстэуми гъэ­хъагъэхэр ащышIухэу шъупсэунэу!

Тиджэныкъо машIо орэмыкIуас, Адыгеим иошъогу ренэу мамырэу щэрэт!

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный