Адыгеим и ЛIышъхьэ Тэхъутэмыкъое районым щыIагъ

IофшIэгъу дэкIыгъом къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ къуаджэу Тэхъутэмыкъуае щыIагъ. Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытхэм къафащэфыгъэ фэтэрхэм яIункIыбзэхэр аритыжьыгъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, нэмыкIхэри.

Республикэм ипащэ Iофтхьабзэм къы­щыгущыIэзэ, псэупIэ зэзыгъэгъотыгъэ ныбжьыкIэхэм игуапэу къафэгушIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ящыIэныгъэ гъогу рыкIонхэу къафэлъэIуагъ. НыбжьыкIэ нэбгырэ 13-мэ мы мафэм псэупIэхэр яIэхэ хъугъэ.

— Республикэм щыпсэухэрэм алъэныкъокIэ тапашъхьэ щыт социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр пстэуми анахь шъхьаIэу щыт. Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм иIофыгъо зэрифэшъуашэу зэшIотхыным сыдигъуи тыпылъ. Ащ фэдэ пшъэрылъ къытфегъэ­уцу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Предпринимательствэм, унэгъо, специалист ныбжьыкIэхэм, нэмыкIхэм Iэпы­Iэгъу афэхъугъэнымкIэ къэралыгъо программэ зэфэшъхьафыбэм республикэм Iоф зэрэщашIэрэр, ащ шIуагъэу къатырэр ныбжьыкIэхэм ашIэным, къафаIотэным мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Пшъэшъэ ныбжьыкIэу Анастасия Филенкэр псэупIэ къызфащэфыгъэхэм ацIэкIэ къэгущыIагъ. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъурэ республикэм ипащэ зэрэфэразэхэр, ащ фэдэ фыщытыкIэм кIуачIэ къазэрэритырэр хигъэунэфыкIыгъэх.
БлэкIыгъэ илъэсым мы купым къыхиубытэрэ ныбжьыкIэ 97-мэ псэупIэхэр арагъэгъотыгъэх, мы илъэсымкIэ гухэлъыр – нэбгыри 115-рэ.

АР-м и ЛIышъхьэ поселкэу Инэм зэкIом мыщ щашIырэ физкультурнэ-псауныгъэр зыщагъэпытэрэ комплексым екIолIагъ. Мы проектым игъэцэкIэн пэIухьащт сомэ миллион 72-р – федеральнэ гупчэм, сомэ миллион 11,6-р – шъолъыр бюджетым къатIупщыгъэх.

Псэуалъэр игъом ухыжьыгъэн, ащ дакIоу комплексым къыпыщылъ чIыпIэхэри зэтегъэпсыхьэгъэнхэ, лъэсрыкIо гъогухэр ыкIи екIолIапIэхэр гъэпсыгъэнхэ зэрэфаер республикэм ипащэ къыхигъэ­щыгъ.

— Физическэ культурэм ыкIи спортым пыщагъэхэм япчъагъэ ныхьыбэ шIыгъэ­ныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэ­уцужьырэр. Ныбжь зэфэшъхьаф зиIэ цIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ, спортсмен ныбжьыкIэхэр гъэсэгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ екIолIакIэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Атлетикэ онтэгъум зыфэгъэсэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ псэолъакIэу Инэм щашIыгъэми республикэм ипащэ щыIагъ. Мы спорт лъэпкъымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Родион Бочковым зэIукIэгъу дыриIагъ. Мы илъэсым имэлылъфэгъум атлетикэ онтэгъумкIэ Европэм ичемпионатэу кIуагъэм тиспортсмен хэлэжьагъ ыкIи командэм хэтэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыдихыгъ. Ащ ыпэкIэ Урысыем и Кубок къыфагъэшъошагъ.

Атлетикэ онтэгъум, спортым зэрэпсаоу, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зынаIэ тет АР-м и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэр къыфэрэзагъэх.

Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэхэм общественнэ чIыпIэхэр зэрэщызэтырагъэпсыхьагъэхэри КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъэх. Ащ епхыгъэу район ыкIи поселковэ администрациехэм япащэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.
Джащ фэдэу «линие занкIэм» илъэ­хъан зыкъыфэзыгъэзагъэхэ цIыфхэми респуб­ликэм ипащэ шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Поселкэу Яблоновскэм ынаIэ къызэрэтетымкIэ, ащ игумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм зэрэпылъым афэшI ащ щыпсэурэ активистхэм АР-м и ЛIышъхьэ тхьауегъэпсэу къыраIуагъ.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, муниципалитетым гумэкIыгъуабэ иI, ахэр чэзыу-чэзыоу зэшIуахых. ТапэкIи арэущтэу щытыщт.

Поселкэу Инэм щашIырэ гурыт еджапIэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу А.Березовоим ыцIэ зыхьырэм кIэлэеджэкIо 1100-мэ ателъытагъ. АР-м и ЛIышъхьэ мыщ къызекIуалIэм учреждением ипащэ, псэолъэшIхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Мы проектым зэкIэмкIи сомэ миллион 720-рэ фэдиз тефэщт, аужырэ шапхъэхэм адиштэщт.

Непэрэ мафэм ехъулIэу еджэпIэжъыр Iуахыжьыгъ, ащ ычIыпIэ учреждениякIэ къашIы. ЕджапIэу агъэпсырэм Анатолий Березовоир зэрыбыбыщтыгъэ самолет-саугъэтыр щыгъэуцугъэным республикэм ипащэ дыригъэштагъ.

Яблоновскэм щашIырэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр мы илъэсым тыгъэгъазэм атынэу агъэнафэ, ащ зэкIэмкIи сомэ миллиони 150-рэ тефэщт. Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ мы псэупIэм дэт гурыт еджапIэу N 5-м ихьэкIагъ. Поселкэм щыпсэухэрэр кIэлэеджакIохэм къаратырэ шхыныгъохэм язытет ымыгъэразэхэу республикэм ипащэ пчъагъэрэ зыкъыфагъэзагъ. Мыщ епхыгъэу КъумпIыл Мурат профильнэ министерствэм ипащэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фишIыгъэх, мыщ дэжьым гъот макIэ ыкIи сабыибэ зэрыс унагъохэм анахьэу анаIэ атырагъэтынэу къафигъэпытагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.