ПсэолъакIэр къызэIуахыгъ

Компаниеу «Леруа Мерлен» зыфиIорэм тучаныкIэ къызэрэзэIуихырэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ щыIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, сатыушIыпIэ гупчэу «Мега Адыгея» зыфиIорэм игъэ­IорышIакIоу Кетевана Коньковар, нэмыкIхэри.

2017-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу сатыушIыпIэ гупчэу «Ме­га Адыгея» зыфиIорэм гъэ­цэкIэжьынхэр щырагъэжьагъэх. Ащ къыдыхэлъытагъэу квадратнэ метрэ мини 106-рэ зэрылъ псэолъакIэхэр ашIыщтых, квад­ратнэ метрэ мин 25,5-рэ зэ­рылъхэм гъэцэкIэжьынхэр ащы­кIощтых, машинэхэр зыдагъэуцущт чIыпIэкIэ 1800-рэ агъэ­псыщт. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллиард 14-м ехъу те­фэщт. Ащ къыдыхэлъытагъэу IофшIэпIэ чIыпIэ минитIу фэдиз къызэIуахыщт. «Леруа Мерлен» зыфиIорэм иIофышIэхэм япчъагъэ нэбгырэ 200-кIэ нахьыбэ хъущт ыкIи нэбгырэ 400-м кIэхьащт.

Проектым иапэрэ едзыгъо игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу тучанэу «Леруа Мерлен» шъхьа­фэу щыт иунакIэ ыкIи объектэу «Лагуна» зыфиIорэр ашIыгъэх. Ащ сомэ миллиарди 2 пэIуагъэ­хьагъ.

— Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ыкIи сэ сцIэкIэ мэфэкI Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс ясэхы, — къыIуагъ А. Наролиным. — СатыушIыпIэ гупчэу къызэIутхыгъэм ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъущт, чIыпIэ ыкIи шъо­лъыр бюджетхэм къары­хьэхэрэ хэ­бзэIахьхэм ахэхъощт. Компанием тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр зэришIыщтым, цIыфхэр ыгъэрэзэнхэм зэрэпылъыщтым сицыхьэ телъ.

Нэужым мэфэкI шIыкIэм те­тэу лентэ плъыжьыр зэпауп-кIыгъ ыкIи Iофтхьабзэм хэла­жьэхэрэр зэгъусэхэу тучаныкIэр къаплъыхьагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъ.